Προμήθειες - 213348-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

Αυτή η προκήρυξη ακυρώθηκε από:  399194-2015
20/06/2015    S118

Ελλάδα-Αθήνα: Πορτοκάλια

2015/S 118-213348

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα Α'
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος 20
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 101 81
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Υπόψη: Φανή Ζησόγλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fzisoglou@eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103893355
Φαξ: +30 2103838816

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι

Επίσημη επωνυμία: Διαχειριστική Αρχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού
Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 111 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Διακήρυξη 012/2015 για την προμήθεια οπωρολαχανικών.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Ελλάδα, όπως καθορίζεται ειδικότερα από τους όρους της διακήρυξης.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Προμήθεια οπωρολαχανικών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3 185 840 EUR ( πλέον ΦΠΑ).
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03222220 Πορτοκάλια, 03221410 Λάχανο, κράμβη, 03222321 Μήλα

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Α) μήλα: 900 000 kg Β) πορτοκάλια: 3 825 000 kg Γ) λάχανο: 956 250 kg.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 3 185 840 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
σε ημέρες: 150 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1
1)Σύντομη περιγραφή
Μήλα, πορτοκάλια, λάχανο.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03222220 Πορτοκάλια, 03221410 Λάχανο, κράμβη, 03222321 Μήλα

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2
1)Σύντομη περιγραφή
Μήλα, πορτοκάλια, λάχανο.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03222220 Πορτοκάλια, 03221410 Λάχανο, κράμβη, 03222321 Μήλα

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3
1)Σύντομη περιγραφή
Μήλα, πορτοκάλια, λάχανο.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03222220 Πορτοκάλια, 03221410 Λάχανο, κράμβη, 03222321 Μήλα

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 4
1)Σύντομη περιγραφή
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03222220 Πορτοκάλια, 03221410 Λάχανο, κράμβη, 03222321 Μήλα

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων τους κλπ συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσόν, σε ευρώ που θα καλύπτει το 2 % της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται από την παρούσα να προσφερθεί.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η προμήθεια βαρύνει την διαχειριστική αρχή του εθνικού ινστιτούτου εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με την πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα·
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά·
γ) συνεταιρισμοί·
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Διακήρυξη 012/2015
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
29.7.2015 - 15:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 4.8.2015 - 10:30
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα I «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)».
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Ταχ. Διεύθυνση: Κάνιγγος 20
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 101 81
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fzisoglou@eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103893355
Φαξ: +30 2103838816
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://promitheus.gov.gr

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με το Π.Δ 118/07 ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ 3886/2010.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Ταχ. Διεύθυνση: Κάνιγγος 20
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 101 81
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fzisoglou@eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103893355
Φαξ: +30 2103838816
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://promitheus.gov.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
17.6.2015