Έργα - 213775-2020

Submission deadline has been amended by:  479084-2020
08/05/2020    S90

Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας

2020/S 090-213775

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Α.Σ.Δ.Υ.Σ. - Δ.Π.Μ.
Ταχ. διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 177 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπολοχαγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2103483418
Φαξ: +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης.

Αριθμός αναφοράς: (Α.Δ. 42/20)
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45214000 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Κατασκευή και διάθεση προς χρήση (λειτουργία) εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγα - Α/Σ) και εγκαταστάσεων υποστήριξης - διοικητικής μέριμνας (Δ.Μ.).

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45214000 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Α/Δ Μεγάρων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Δικαίωμα προαίρεσης - αυξομείωση ποσοτήτων

Υφίσταται το δικαίωμα προαίρεσης και για τα 3 τμήματα της σύμβασης, και συγκεκριμένα το δικαίωμα για παράταση (αύξηση τού χρόνου) του φυσικού - οικονομικού αντικειμένου, επιπλέον έως 5 έτη (12 μήνες) και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής (Α.Α.)· ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο τής αρχικής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης / πιστοποίησης χρήσης εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης / λοιπών έργων.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45214000 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Α/Δ Μεγάρων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 300 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 420
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Δικαίωμα προαίρεσης - αυξομείωση ποσοτήτων

Υφίσταται το δικαίωμα προαίρεσης και για τα 3 τμήματα της σύμβασης, και συγκεκριμένα το δικαίωμα για παράταση (αύξηση τού χρόνου) του φυσικού - οικονομικού αντικειμένου, επιπλέον έως 5 έτη (12 μήνες) και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής (Α.Α.)· ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο τής αρχικής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Κατασκευή και διάθεση προς χρήση (λειτουργία) λοιπών εγκαταστάσεων.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45214000 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Α/Δ Μεγάρων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Δικαίωμα προαίρεσης - αυξομείωση ποσοτήτων

Υφίσταται το δικαίωμα προαίρεσης και για τα 3 τμήματα της σύμβασης, και συγκεκριμένα το δικαίωμα για παράταση (αύξηση τού χρόνου) του φυσικού - οικονομικού αντικειμένου, επιπλέον έως 5 έτη (12 μήνες) και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής (Α.Α.)· ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο τής αρχικής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

2.2.4) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

2.2.4.1) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή κατασκευαστική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης.

2.2.4.2) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

2.2.4.3) Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

2.2.4.4) Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, δύναται εναλλακτικά να υποβάλουν ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία και σε περίπτωση που δεν υφίσταται η εγγραφή σε εθνικά μητρώα.

Επισήμανση: Επισημαίνονται οι ειδικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα, οι προβλέψεις του άρθρου 54 του Ν.4413/206, σύμφωνα με τον οποίο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει στον παραχωρησιούχο να συμβληθεί με αυτόν σε σύμβαση παραχώρησης του Ν.4413/2016, μέσω Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, που συνιστάται από τον παραχωρησιούχο αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παραχώρησης («Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» ή «Ε.Ε.Σ.»), και κατά τα αναλυτικώς καθοριζόμενα στο εν λόγω άρθρο 54 του Ν.4413/2016 και λοιπές ισχύουσες θεσμικές διατάξεις.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.5)Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.) - Διεύθυνση Προμηθειών (Δ.Π.Μ.)
Ταχ. διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 177 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2103483418
Φαξ: +30 2103454603
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.army.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

5.3) Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2) (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - κυρώσεις), 6.1), 6.2) (Παραλαβή) και 6.4) (Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της· άλλως, θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης, οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις, δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/05/2020