Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 215620-2022

25/04/2022    S80

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών

2022/S 080-215620

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ- ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(ΕΥΣΣΑ)
Ταχ. διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10557
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eyssa@mnec.gr
Τηλέφωνο: +30 2103726000
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.espa.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://nepps.eprocurement.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85312300 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322 580.64 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Fishing tourism and ichthyotourism diversification activities in the Adriatic-Ionian Region (FishTourAir)

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85312300 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• σύνταξη μελέτης και ανάλυσης SWOT για τον αλιευτικό τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου,

• οργάνωση ομάδας εργασίας εταίρων και συντονισμός τους για τη διαμόρφωση ερευνητικού σχήματος για τον αλιευτικό τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Ιονίου Αδριατικής,

• διενέργεια διαδικτυακής συνάντησης εργασίας (Workshop) εμπλεκόμενων φορέων της Μακροπεριφέρειας στους τομείς της Αλιείας και Τουρισμού, με στόχο την προώθηση και ωρίμανση της πρότασης FishTourAir.

• σύνταξη του φακέλου υποβολής της πρότασης προς χρηματοδότηση με τη συμβολή του φορέα κατάθεσης της πρότασης σύμφωνα με το περιεχόμενα που περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσης.

• στενή συνεργασία με το EUSAIR Facility Point και λειτουργία του ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των αρμόδιων φορέων της EUSAIR σε κάθε χώρα και του EUSAIR Facility Point (Ελλάδα), συντονίζοντας την μεταξύ τους επικοινωνίας μέχρι και το τέλος της σύμβασης για θέματα που αφορούν την πρόταση FishTourAir,

• αναζήτηση πρόσθετων συνεργασιών και πιθανών εταίρων για την πρόταση FishTourAir σε ενδιαφερόμενες χώρες της EUSAIR, (με υποστήριξη από το στρατηγικό έργο EUSAIR Facility Point), στο Enterprise Europe Network ή σε άλλα δίκτυα σε χώρες εκτός της εταιρικής σχέσης, εάν χρειαστεί,

• ενημέρωση του EUSAIR Facility Point για την πρόοδο του έργου όποτε ζητηθεί και η προετοιμασία των προβλεπόμενων από την σύμβασή του αναφορών προόδου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 516.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο Νο 815 με τίτλο «FACILITYPOINT- Supporting the governance of the EUSAIR» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN ADRION».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Evaluating freshness and authenticity with real-time non-destructive methods to increase the value added of Adriatic Ionian macroregion produced fish (AIM - FRISH)

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85312300 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η πρόταση «Evaluating freshness and authenticity with real-time non-destructive methods to increase the value added of Adriatic Ionian macroregion produced fish», με το ακρωνύμιο AIM-FRISH έχει προκριθεί από την θεματική ομάδα καθοδήγησης (TSG1- Thematic Steering Groups Pillar 1) TSG του Πυλώνα 1 (Γαλάζια ανάπτυξη) στα πλαίσια πακέτου εργασίας 2 του προγράμματος (WP T.2) για περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση στο πλαίσιο της Στρατηγικής.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

α) Περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμαση πρότασης για την «αξιολόγηση φρεσκότητας και αυθεντικότητας αλευτικών προϊόντων στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (Α&Ι) με μη-καταστρεπτικές μεθόδους», με τελικό σκοπό την υποβολή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, με την υποβολή φακέλου που θα προετοιμαστεί από τον ανάδοχο.

β) Διενέργεια διαδικτυακής συνάντησης εργασίας (Workshop) μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Μακροπεριφέρειας Α-Ι στον τομέα της αλιευτικής παραγωγής, με στόχο την προώθηση και ωρίμαση της πρότασης ΑΙΜ-FRISH με την εξεύρεσή του επικεφαλής και των υπόλοιπών εταίρων και

γ) Περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανση της πρότασης, με τελικό σκοπό την υποβολή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, με την υποβολή φακέλου που θα προετοιμαστεί από τον ανάδοχο

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 516.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο Νο 815 με τίτλο «FACILITYPOINT- Supporting the governance of the EUSAIR» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN ADRION».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Aquaculture Marine Observatory Systems (AMOS)

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85312300 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η κεντρική ιδέα της πρότασης AMOS είναι η ανάπτυξη ενός αυτόνομου παρατηρητηρίου συλλογής και επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ιχθυοκαλλιεργειών το οποίο θα συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία των ιχθύων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου (A-I), συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων και γλυκών υδάτων. Η μελέτη θα πρέπει αρχικά να περιγράψει τις ανάγκες των υδατοκαλλιεργειών αναφορικά με την καταγραφή και πρόγνωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν. Μέσω της ανάλυσης SWOT θα πρέπει να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της πρότασης, ώστε να αντιμετωπιστούν.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 516.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο Νο 815 με τίτλο «FACILITYPOINT- Supporting the governance of the EUSAIR» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN ADRION».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Sustainable packaging of fish and seafood based on marine bioresources (SeaSusPAck)

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85312300 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κεντρική ιδέα της πρότασης SeaSusPack η βελτιστοποίηση νέων αλυσίδων αξίας για τα ιχθυηρά και τα θαλασσινά ώστε να διατεθούν στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης προσέγγισης για το χειρισμό και τη μεταφορά των προϊόντων, τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση των απωλειών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 516.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο Νο 815 με τίτλο «FACILITYPOINT- Supporting the governance of the EUSAIR» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN ADRION».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

The Effects of anthropogenic pressures and climate change in the nutritional and commercial value of two small pelagic fish species of importance to ADRION region fisheries (EURYNOME)

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85312300 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κεντρική ιδέα της πρότασης EURYNOME είναι να συμβάλει στην κατανόηση του πώς η σύσταση της τροφής των μικρών πελαγικών ψαριών, γαύρου και σαρδέλας (Engraulis encrasicolus και Sardina pilchardus, αντίστοιχα) ή και άλλων πλαγκτοβόρων οργανισμών εμπορικής αξίας (πχ. οστρακοειδή), επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές συνθήκες ή και γεωγραφικές περιοχές και πώς αυτό τελικά μπορεί να επηρεάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αλιευμάτων που θεωρούνται σημαντικά για την ανθρώπινη διατροφή. Η προβολή αυτών των αποτελεσμάτων σε διαφορετικά κλιματικά σενάρια, αναμένεται να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για την πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία των προαναφερθέντων ειδών, όπως επίσης και στα ποιοτικά συστατικά της ροή ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον και κατά συνέπεια στον άνθρωπο. Συνεπώς, ο ανάδοχος καλείται να προσδιορίσει τις δράσεις/ενέργειες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόταση ώστε τα αναμενόμενα αποτελέσματά/παραδοτέα της να παρέχουν χρήσιμες και αξιοποιήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την αλιεία των παραπάνω ειδών, τη διατροφική τους αξία και την εμπορική τους αξιοποίηση στο πλαίσιο του θαλάσσιου οικοσυστήματος της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 516.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο Νο 815 με τίτλο «FACILITYPOINT- Supporting the governance of the EUSAIR» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN ADRION».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/05/2022
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 26/05/2023
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/06/2022
Τοπική ώρα: 11:30

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ Θηβών 196-198
Πόλη: Αγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών .

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Αγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/04/2022