Έργα - 218909-2020

12/05/2020    S92

Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες

2020/S 092-218909

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 248-611584)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)
Ταχ. διεύθυνση: Σωρανού του Εφεσίου 4
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 115 27
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασιλεία Γιαννακοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sdit@bioacademy.gr
Τηλέφωνο: +30 2106597702
Φαξ: +30 2106597547
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.bioacademy.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και προμήθεια εξοπλισμού, για την ανέγερση κτιρίου παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής· μέσω Σ.Δ.Ι.Τ..

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45000000 Κατασκευαστικές εργασίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το έργο έχει τίτλο: «Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και προμήθεια εξοπλισμού, για την ανέγερση κτιρίου παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής· μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.».

Το έργο αφορά στην ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, καθώς και συναφείς υπηρεσίες λειτουργίας του κτιρίου. Πρόκειται για σύγχρονη (state-of-the-art) κτιριακή εγκατάσταση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, συνολικού ενδεικτικού εμβαδού 23.000 τ.μ., με σκοπό την επίτευξη δυναμικής συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές και καινοφυείς (start-ups) επιχειρήσεις.

Επίσης, αφορά στην ανακατασκευή του Λομβερδείου κτιρίου, που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», για τη δημιουργία μονάδας κλινικών μελετών, συνολικού εμβαδού 555 τ.μ..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/05/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 248-611584

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: VI.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αντί:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Ουσιαστικά προσόντα» θα πραγματοποιηθεί την 18.5.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα ΕΛΛΑΔΟΣ).

Διάβαζε:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Ουσιαστικά προσόντα» θα πραγματοποιηθεί την 18.6.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα ΕΛΛΑΔΟΣ).

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 12/05/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 11/06/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 18/05/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 18/06/2020
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα αντίστοιχα έγγραφα του διαγωνισμού.