Υπηρεσίες - 219862-2016

29/06/2016    S123    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Διαμόρφωση και επισκευή των αρχιτεκτονικών διατάξεων και φινιρισμάτων — Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών

2016/S 123-219862

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: section «Facility Management»
Τηλέφωνο: +352 43032367
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: appel_offre_COJ-15-46@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διαμόρφωση και επισκευή των αρχιτεκτονικών διατάξεων και φινιρισμάτων — Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών.

Αριθμός αναφοράς: COJ-15/046.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45000000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διαμόρφωση και επισκευή των αρχιτεκτονικών διατάξεων:

— παρτίδα 1: διατάξεις φραξίματος και κάλυψης: έργα δομικού σκελετού, οροφές,

— παρτίδα 2: εργασίες περάτωσης: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.

Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών:

— παρτίδα 3: ηλεκτρισμός: γενική ηλεκτροδότηση, φωτισμός, πυρασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης, βιντεοπαρακολούθηση, καλωδίωση, καλωδίωση πληροφορικής,

— παρτίδα 4: Θέρμανση-αερισμός-κλιματισμός (HVAC): εξοπλισμοί μέτρησης θερμικής ενέργειας, βάνες, θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης νερού, αυτόματες βρύσες για νιπτήρες, υδραυλικά.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 300 409.80 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Διατάξεις φραξίματος και κάλυψης

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45200000
45260000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικό δυναμικό,

1.2. εγκαταστάσεις εργοταξίου,

1.3. συντελεστής περιθωρίου.

2. Κατεδάφιση — έργα δομικού σκελετού — οδοποιία:

2.1. κατεδάφιση,

2.2. διάτρηση,

2.3. εντομές,

2.4. επιχωμάτωση,

2.5. εργασίες οδοποιίας,

2.6. πρόσοψη από πέτρα,

2.7. τοιχοποιία,

2.8. υπόστρωση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εργασίες περάτωσης: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39530000
44220000
45400000
45420000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικό δυναμικό,

1.2. εγκαταστάσεις εργοταξίου,

1.3. συντελεστής περιθωρίου.

2. Ξυλουργικές εργασίες και μεταλλικές κατασκευές:

2.1. υάλινες επιφάνειες,

2.2. εξωτερική θωράκιση και μεταλλική επένδυση.

3. Εσωτερικές κατασκευές από ξύλο:

3.1. θύρες παντός τύπου (με ή δίχως απαιτήσεις),

3.2. κλειθροποιία,

3.3. είδη κιγκαλερίας και εξοπλισμός για θύρες παντός τύπου.

4. Εσωτερικά τεχνικά έργα:

4.1. ψευδοροφές,

4.2. χωρίσματα.

5. Επενδύσεις:

5.1. επένδυση δαπέδων,

5.2. επένδυση τοίχων και άλλων,

5.3. επένδυση οροφών.

6. Σκίαση και ηλιακή προστασία:

6.1. στόρια,

6.2. μεμβράνες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ηλεκτρικός τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτροδότηση, φωτισμός, πυρασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης, βιντεοπαρακολούθηση, καλωδίωση, καλωδίωση πληροφορικής

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31000000
31200000
31600000
35100000
45300000
51110000
51210000
51500000
51700000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικό δυναμικό,

1.2. εγκαταστάσεις εργοταξίου,

1.3. διάφορες προμήθειες και παροχές,

1.4. συντελεστής περιθωρίου.

2. Τεχνικός εξοπλισμός:

2.1. γενική ηλεκτροδότηση,

2.2. ασφάλεια,

2.3. προστασία,

2.4. καλωδίωση πληροφορικής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τεχνικός εξοπλισμός HVAC (θέρμανση-αερισμός-κλιματισμός): εξοπλισμοί μέτρησης θερμικής ενέργειας, βάνες, θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης νερού, αυτόματες βρύσες για νιπτήρες, υδραυλικά.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31200000
45300000
45330000
51210000
51500000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. Γενικές πληροφορίες:

1.1. εργατικό δυναμικό,

1.2. συντελεστής περιθωρίου.

2. Τεχνικός εξοπλισμός:

2.1. διατάξεις μέτρησης ενέργειας,

2.2. διατάξεις ζεστού νερού σε χώρους υγιεινής,

2.3. σωλήνες, βάνες και μόνωση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε διάρκεια 48 μηνών.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 055-091133
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Διατάξεις φραξίματος και κάλυψης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Εργασίες περάτωσης: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
17/06/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Office Partner SA
32, rue des Martyrs
Rumelange
7339
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Κωδικός NUTS: LU000
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 980 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 800 288.13 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 3
Αριθμός τμήματος: 3
Τίτλος:

Ηλεκτρικός τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτροδότηση, φωτισμός, πυρασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης, βιντεοπαρακολούθηση, καλωδίωση, καλωδίωση πληροφορικής

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
17/06/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
A+P Kieffer Omnitec S.à r.l.
7-9, rue Guillaume Kroll
Luxembourg
1882
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Κωδικός NUTS: LU000
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 320 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 595 788.92 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 4
Αριθμός τμήματος: 4
Τίτλος:

Τεχνικός εξοπλισμός HVAC (θέρμανση-αερισμός-κλιματισμός): εξοπλισμοί μέτρησης θερμικής ενέργειας, βάνες, θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης νερού, αυτόματες βρύσες για νιπτήρες, υδραυλικά

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
17/06/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
A+P Kieffer Omnitec S.à r.l.
7-9, rue Guillaume Kroll
Luxembourg
1882
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Κωδικός NUTS: LU000
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 100 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 904 332.75 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υποβολή προσφοράς αποκλειστικά σε έντυπη μορφή. Οι υποβάλλοντες προσφορά παρακαλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρακτικές διαδικασίες υποβολής της προσφοράς.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει αυτής, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/06/2016