Υπηρεσίες - 220675-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

10/06/2017    S110

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς αξιολόγησης, εκτίμησης αντικτύπου, παρακολούθησης και εφαρμογής καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, όσον αφορά πολιτικές υγείας και τροφίμων

2017/S 110-220675

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18.5.2017, 2017/S 095-185934)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

19.6.2017 (17:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

26.6.2017 (15:00), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

26.6.2017 (17:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

30.6.2017 (9:30), τοπική ώρα.

[...]

Οι υποψήφιοι διά του παρόντος ενημερώνονται ότι θα διατεθεί διορθωτική προκήρυξη για τις οδηγίες προς τους προσφέροντες.