Προμήθειες - 224589-2016

02/07/2016    S126

Δανία-Κοπεγχάγη: Προμήθεια επίπλων γραφείου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

2016/S 126-224589

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ταχ. διεύθυνση: Kongens Nytorv 6
Πόλη: Copenhagen
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Olivier Cornu
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eea.europa.eu
Τηλέφωνο: +45 33367246
Φαξ: +45 33367199
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια επίπλων γραφείου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Αριθμός αναφοράς: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39130000 Έπιπλα γραφείων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο ΕΟΠ επιθυμεί να αναθέσει μια σύμβαση-πλαίσιο προμηθειών, βάσει της οποίας θα πραγματοποιήσει την αγορά επίπλων για την αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς και συναφών υπηρεσιών, όπως αποξήλωση και απομάκρυνση των τρεχόντων πεπαλαιωμένων επίπλων, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των νέων αντικειμένων, επίδειξη της χρήσης των επίπλων καθώς και τεχνική υποστήριξη εντός της περιόδου εγγύησης. Επιπλέον, ο ΕΟΠ επιθυμεί να αντικαταστήσει βάσει των αναγκών του τα έπιπλα του γραφείου και άλλα δευτερεύοντα έπιπλα που είναι ήδη εγκατεστημένα στα γραφεία και τις αίθουσες συνεδριάσεων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όλα τα αγαθά θα παραδοθούν και όλες οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ που βρίσκονται στην διεύθυνση: Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ΕΟΠ επιθυμεί να αναθέσει μια σύμβαση-πλαίσιο προμηθειών, βάσει της οποίας θα πραγματοποιήσει την αγορά επίπλων για την αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς και συναφών υπηρεσιών, όπως αποξήλωση και απομάκρυνση των τρεχόντων πεπαλαιωμένων επίπλων, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των νέων αντικειμένων, επίδειξη της χρήσης των επίπλων καθώς και τεχνική υποστήριξη εντός της περιόδου εγγύησης. Επιπλέον, ο ΕΟΠ επιθυμεί να αντικαταστήσει βάσει των αναγκών του τα έπιπλα του γραφείου και άλλα δευτερεύοντα έπιπλα που είναι ήδη εγκατεστημένα στα γραφεία και τις αίθουσες συνεδριάσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση θα ανατεθεί για αρχική περίοδο 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής, με δυνατότητα 2 ανανεώσεων κατ' ανώτατο όριο για περίοδο 12 μηνών έκαστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζονται στα τμήματα 11.1 και 11.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα I).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/08/2016
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/08/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ στη διεύθυνση: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Εκπρόσωποι των υποψηφίων (ένας ανά υποψήφιο) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τις υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων του ΕΟΠ εκ των προτέρων και το αργότερο έως τις 17.8.2016 (16:00), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: procurement@eea.europa.eu

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταφορτώσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/06/2016