Υπηρεσίες - 232800-2019

20/05/2019    S96

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών

2019/S 096-232800

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 082-195361)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών - Τμήμα Γ'
Ταχ. διεύθυνση: Κάνιγγος 20
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 106 77
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Μαρούλης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emaroulis@eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103893249
Φαξ: +30 2103842875
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://promitheus.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συντήρηση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. — Α/Α συστήματος: 73494.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72611000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης διάρκειας 1 έτους, όσον αφορά στις υποδομές υλικού (hardware) και λογισμικού (software) τού Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφεξής το «Σύστημα», προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/05/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 082-195361

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 17/05/2019
Τοπική ώρα: 17:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 31/05/2019
Τοπική ώρα: 17:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: