Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 236681-2018

02/06/2018    S104

Ιρλανδία-Dublin: Συνθήκες εργασίας, συμμετοχή των εργαζομένων και ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων

2018/S 104-236681

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurofound — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Ταχ. διεύθυνση: Wyattville Road
Πόλη: Co Dublin
Κωδικός NUTS: IE061 Not specified
Ταχ. κωδικός: D18 KP65
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ms Lidia Jankowska
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Τηλέφωνο: +353 12043100
Φαξ: +353 12826456
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eurofound.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3667
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Κοινωνική πολιτική

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συνθήκες εργασίας, συμμετοχή των εργαζομένων και ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων

Αριθμός αναφοράς: 180102/4721
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79315000 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η διενέργεια δευτερογενούς ανάλυσης των δεδομένων της 6ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, τη συμμετοχή των εργαζομένων και την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IE061 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

H εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις που θα ορίσει ο ανάδοχος και θα συμφωνήσει το Eurofound.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η διενέργεια δευτερογενούς ανάλυσης των δεδομένων της 6ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, τη συμμετοχή των εργαζομένων και την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Στόχος της είναι να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές οργάνωσης της εργασίας υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου και ενεργού εργατικού δυναμικού και να διερευνήσουν κατά πόσον οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα με χαμηλή ειδίκευση έχουν ίσες δυνατότητες ανάπτυξης του ταλέντου τους σε σχέση με τους εργαζομένους σε επαγγέλματα υψηλότερης ειδίκευσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δεδομένου ότι η γλώσσα εργασίας του Eurofound είναι τα αγγλικά, θα εκτιμούσαμε τη σύνταξη των προτάσεων προσφοράς στα αγγλικά επίσης.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/08/2018
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/08/2018
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Eurofound, Dublin, room LH7.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Δεδομένου ότι η γλώσσα εργασίας του Eurofound είναι τα αγγλικά, θα εκτιμούσαμε εάν η σύνταξη των προτάσεων προσφοράς γινόταν στα αγγλικά.

Ο παρών διαγωνισμός είναι επίσης ανοικτός για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα η οποία έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Ένωση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων υπό τους όρους της εν λόγω συμφωνίας.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CFI.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/05/2018