Υπηρεσίες - 238502-2019

23/05/2019    S99

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TESTA)

2019/S 099-238502

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contracts
Ταχ. διεύθυνση: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Digit Contracts Info Centre
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 229-60762
Φαξ: +32 229-57702
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών (βλέπε σημείο VI.3)
Ταχ. διεύθυνση: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Digit Contracts Info Centre
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 229-60762
Φαξ: +32 229-57702
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contracts
Ταχ. διεύθυνση: MO-15 Office 07/P001
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: DIGIT Contracts Info Centre
Τηλέφωνο: +32 229-60762
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TESTA)

Αριθμός αναφοράς: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
64200000 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων.

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
64216110 Υπηρεσίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων
72315000 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ενδέχεται να ζητηθεί παροχή υπηρεσιών ανά τον κόσμο από τα θεσμικά όργανα, εντούτοις οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες ΕΖΕΣ και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 96
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 5
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Ο αριθμός των υποψηφίων δεν είναι περιορισμένος.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Λύσεις Διαλειτουργικότητας για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση 2 (ISA2), Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), διοικητικές πιστώσεις της ΕΕ

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/06/2019
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 29/07/2019
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε την εν λόγω διαδικασία για λογαριασμό της και για λογαριασμό των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, Βέλγιo

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Παρίσι, Γαλλία

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, Παρίσι, Γαλλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, Χάγη, Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χάγη, Κάτω Χώρες

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, Κολωνία, Γερμανία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, Στοκχόλμη, Σουηδία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Ελσίνκι, Φινλανδία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κοπεγχάγη, Δανία

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, Βίγκο, Ισπανία

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Πάρμα, Ιταλία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Βίλνα, Λιθουανία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, Ηράκλειο, Ελλάδα

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλενσιέν, Γαλλία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τορίνο, Ιταλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, Μπιλμπάο, Ισπανία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, Δουβλίνο, Ιρλανδία

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιέννη, Αυστρία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, Βαρσοβία, Πολωνία

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας,της Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης, Ταλίν, Εσθονία

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλικάντε, Ισπανία

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, Βαρκελώνη, Ισπανία

Κυψέλες καυσίμου και Υδρογόνο, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση SESAR, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, Ανζέ, Γαλλία

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Torrejón de Ardoz, Ισπανία

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main), Γερμανία

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, Στρασβούργο, Γαλλία

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Βαλέτα, Μάλτα

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Φρανκφούρτη, Γερμανία

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ρίγα, Λετονία

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση που καλύπτει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα για την ευρωπαϊκή ηγεσία, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, Ιταλία

Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές και επιχειρήσεις / Μηχανισμός Εξωτερικής Πολιτικής, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Ταχ. διεύθυνση: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22960762
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/05/2019