Υπηρεσίες - 248779-2015

16/07/2015    S135    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας

2015/S 135-248779

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενική διεύθυνση υποδομών, διεύθυνση κτιρίων
plateau de Kirchberg
Υπόψη: Alexandra de Maleville
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-4705
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: db-ao-2014-12@curia.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/#appels_encours

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 23: Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: εντός και περιμετρικά των υπαρχόντων και μελλοντικών κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.
Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο:
τμήμα 1: παροχή των υπηρεσιών επιχειρησιακής διαχείρισης της ασφάλειας και προστασίας στα υπάρχοντα και τα μελλοντικά κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, και
τμήμα 2: παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών του αναδόχου του τμήματος 1 και παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79713000, 79710000, 79417000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
«Appel d'offres CJ 12/2014».
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 221-389906 της 15.11.2014

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας Τμήμα αριθ: 1 - Ονομασία: Επιχειρησιακή διαχείριση της ασφάλειας, προστασίας, διαχείρισης του κεντρικού σταθμού ασφάλειας και πυροπροστασίας (PCS/PCI), συναφείς παροχές υπηρεσιών (υποδοχή, παραλαβή, διαπίστευση, φύλαξη εργοταξίων κ.λπ.)
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
19.6.2015
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 3
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

G4S Security Solutions S.à r.l.
14, rue du Père Raphaël, BP 1513
1015 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 35 000 000 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι
Σύμβαση αριθ: Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας Τμήμα αριθ: 2 - Ονομασία: Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών φύλαξης και πυροπροστασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
19.6.2015
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 2
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Epsilon — Groupe RISK&CO
11 avenue de l'Opéra
75001 Παρίσι
ΓΑΛΛΙΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 450 000 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Αναφορικά με το σημείο IV.2.1) «Κριτήρια ανάθεσης», οι συμβάσεις ανατέθηκαν στους υποψήφιους που υπέβαλαν, για κάθε τμήμα, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με την τεχνική ποιότητα της προσφοράς (60 βαθμοί) και την προτεινόμενη τιμή (40 βαθμοί).
Η τεχνική ποιότητα των προσφορών αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ανάθεσης (μέγιστη βαθμολογία: 60 βαθμοί):
* τμήμα 1:
συνολική ποιότητα: μέγιστη βαθμολογία 5 βαθμοί,
λειτουργία και μέθοδοι εργασίας: μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί,
ποιότητα όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους: μέγιστη βαθμολογία 20 βαθμοί,
εξοπλισμός και υλικά μέσα: μέγιστη βαθμολογία 5 βαθμοί,
* τμήμα 2:
συνολική ποιότητα: μέγιστη βαθμολογία 10 βαθμοί,
λειτουργία και μέθοδοι εργασίας: μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί,
ποιότητα όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους: μέγιστη βαθμολογία 20 βαθμοί,
εξοπλισμός και υλικά μέσα: μέγιστη βαθμολογία 5 βαθμοί.
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών που ακολουθούν από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει αυτής, την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
6.7.2015