Έργα - 249610-2020

29/05/2020    S104

Ιταλία-Ispra (VA): Μετασκευή συστήματος τριπλής συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα μέσω της κατασκευής ενός νέου σταθμού που θα φιλοξενηθεί σε ένα νέο κτίριο (ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κτιρίου δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής)

2020/S 104-249610

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 049-114923)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: I-21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μετασκευή συστήματος τριπλής συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα μέσω της κατασκευής ενός νέου σταθμού που θα φιλοξενηθεί σε ένα νέο κτίριο (ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κτιρίου δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής)

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2020/OP/0048
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45251220 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σχεδιασμός και κατασκευή του νέου σταθμού τριπλής συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας του JRC στην Ίσπρα.

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας για μια περίοδο 4 ετών μετά την ολοκλήρωση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/05/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 049-114923

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 10/06/2020
Τοπική ώρα: 16:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/07/2020
Τοπική ώρα: 16:30
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 11/06/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/07/2020
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: