Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Υπηρεσίες - 258507-2018

16/06/2018    S114    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2018/S 114-258507

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43032367

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://curia.europa.eu/

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90911200
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου όλων των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77311000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κτίρια, χώροι πρασίνου, εγκαταστάσεις και εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου όλων των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Καθήκον 1 – Βασικός καθαρισμός των εγκαταστάσεων, επιφυλακή, υπηρεσία γραφείου εξυπηρέτησης και παρεμβάσεις σε περίπτωση χιονόπτωσης και παγετού,

Καθήκον 2 – Διάφορες και συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαρισμού «χαμηλής συχνότητας»,

Καθήκον 3 – Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών προσόψεων και οροφών,

Καθήκον 4 – Αναλώσιμα και τάπητες προστασίας από σκόνη,

Καθήκον 5 – Υπηρεσίες προστασίας από επιβλαβείς ουσίες,

Καθήκον 6 – Διαχείριση περιβάλλοντος,

Καθήκον 7 – Χώροι πρασίνου και διαρρύθμιση εξωτερικών επιφανειών,

Καθήκον 8 – Παροχές κατόπιν αιτήματος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση ανανεώνεται σιωπηρά 3 φορές για χρονική περίοδο 12 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την απαραίτητη νομική ικανότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που ζητείται από τη σύμβαση (εγγραφή στο κατάλληλο εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, άδεια εγκατάστασης, κ.λπ.) σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/08/2018
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Λουξεμβούργο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο σημείο I.1 το αργότερο μέχρι τις 16.7.2018 στις 17:00 (τοπική ώρα), και οφείλουν να παρουσιάσουν την εξουσιοδότησή τους να εκπροσωπήσουν την εταιρεία που υποβάλλει προσφορά. Θα γίνει δεκτός 1 μόνο εκπρόσωπος ανά εταιρεία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Avril 2024.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Έχουν προβλεφθεί 2 επιτόπιες επισκέψεις και ενημερωτικές συνεδριάσεις στις 7.8.2018 (10:00) και στις 9.8.2018 (10:00).

Η συμμετοχή σε μία από τις ως άνω επισκέψεις είναι υποχρεωτική για την υποβολή προσφοράς. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και στις 2 επισκέψεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιτόπια επίσκεψη παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο σημείο I.1 το αργότερο μέχρι τις 3.8.2018 στις 17:00 (τοπική ώρα), και οφείλουν να παρουσιάσουν την εξουσιοδότησή τους να εκπροσωπήσουν την εταιρεία που υποβάλλει προσφορά.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Τηλέφωνο: +33 388172313
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Η κανονιστική προθεσμία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/06/2018