Προμήθειες - 258509-2018

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

16/06/2018    S114

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ενοικίαση επίπλων γραφείου και εκδηλώσεων βραχείας διάρκειας

2018/S 114-258509

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επικοινωνίας

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Secrétariat Général, Wetstraat, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Βέλγιο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Mονάδα συντονισμού των προμηθειών
Τηλέφωνο: +32 22818062

E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.consilium.europa.eu/en/contacts/procurement

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3710

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής.
Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα μπορούν να ληφθούν από το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο(-α) σημείο(-α) επαφής που αναφέρονται ανωτέρω.
I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Δημόσιες υπηρεσίες γενικής φύσεως
I.4)Ανάθεση σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή ενεργεί για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι


Τμήμα II: Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

II.1)Τίτλος που δόθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ενοικίαση επίπλων γραφείου και εκδηλώσεων βραχείας διάρκειας
II.2)Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων, παράδοσης προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών
Προμήθειες
Μίσθωση
Κύριος τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης ή παροχής υπηρεσιών: Secrétariat général du Conseil de l'UE — Quai de déchargement, chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Βέλγιο.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς NUTS, ανατρέξτε στην ενότητα:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

Κωδικός NUTS: BE1
II.3)Περιγραφή του τομέα ή των τομέων που καλύπτει η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Μίσθωση επίπλων γραφείου και εκδηλώσεων βραχείας διάρκειας: διάφορα τραπέζια (γραφείου, συσκέψεων, χαμηλά, μπουφέ κ.λπ.), διάφορα καθίσματα (επισκέπτη, περιστρεφόμενα, σκαμπό, υποδοχής), ατομικές πολυθρόνες, καναπέδες (διαφόρων διαστάσεων) και φυτά. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά (και σε περίπτωση προσαρμογής των τιμών), ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εξασφαλίσει την παράδοση στον χώρο εκφόρτωσης που υποδεικνύεται στο σημείο II.2 ανωτέρω, καθώς και τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις προορισμού (καθώς και τις αντίστροφες εργασίες στο τέλος της μίσθωσης).
II.4)Πληροφορίες για τις παρτίδες
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαιρείται σε παρτίδες: όχι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για 1 ή περισσότερες παρτίδες
II.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι
1. Οποιαδήποτε πρόθεση ανάθεσης τμήματος της σύμβασης ως υπεργολαβία πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν τα κάτωθι:
— έγγραφο το οποίο αναφέρει σαφώς την ταυτότητα, τους ρόλους, τις δραστηριότητες και τις ευθύνες του υπεργολάβου και προσδιορίζει τον όγκο/την αναλογία των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχει ο κάθε υπεργολάβος,
— επιστολή πρόθεσης από κάθε υπεργολάβο που υποδεικνύει τη σαφή δέσμευσή του να συνεργαστεί με τον υποψήφιο εάν η σύμβαση ανατεθεί στον υποψήφιο, καθώς και την έκταση των πόρων που θα διαθέσει στον υποψήφιο για την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι υπεργολάβοι θα πρέπει συμπληρώσουν το έντυπο νομικής οντότητας (που είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/), συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία και από τη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής (η υπεύθυνη δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ: https://etendering.ted.europa.eu/cft/ cft-display.html?cftId=3710). Τα κριτήρια αποκλεισμού θα εφαρμόζονται σε κάθε υπεργολάβο μεμονωμένα. Τα κριτήρια επιλογής θα εφαρμοστούν για τον υποψήφιο/τον υπεργολάβο ως σύνολο. Οι υπεργολάβοι που δεν πληρούν κανένα από τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συμπληρώσουν την ένδειξη «όχι» στο αντίστοιχο πεδίο της δήλωσης σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού/επιλογής.

2. Εάν δεν παρασχεθούν τα προαναφερθέντα έγγραφα, η αναθέτουσα αρχή θα θεωρήσει ότι ο υποψήφιος δεν προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά καθήκοντα.
II.6)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV)
Για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV), ανατρέξτε στη διεύθυνση:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Βασικό αντικείμενο: 55250000-7
II.7)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, δηλώνοντας ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα «Κριτήρια αποκλεισμού» και τα «Κριτήρια επιλογής». Μια υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να παρασχεθεί επίσης από όλα τα μέλη του ομίλου/κοινοπραξίας και από όλους τους υπεργολάβους.


Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσης

III.1)Νομική μορφή του ομίλου προμηθευτών, εργολάβων ή παρόχων υπηρεσιών στους οποίους θα μπορούσε να ανατεθεί σύμβαση
Η συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία είναι ανοικτή επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνθηκών καθώς και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην εκάστοτε συμφωνία. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η πολυμερής συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία συνάφθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι επίσης ανοικτή για τους υπηκόους των κρατών που έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.
1. Οι όμιλοι/κοινοπραξίες 2 ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κοινή συμμετοχή. Οι κοινές αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να περιλαμβάνουν υπεργολάβους επιπλέον των υποψηφίων της κοινής προσφοράς.
2. Ο όμιλος/κοινοπραξία θα πρέπει να αναφέρει το όνομα της κύριας εταιρείας και του μοναδικού σημείου επικοινωνίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
3. Κάθε μέλος του ομίλου/κοινοπραξίας θα πρέπει να υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αποκλεισμού θα εφαρμόζονται σε κάθε μέλος του ομίλου/της κοινοπραξίας μεμονωμένα. Τα κριτήρια επιλογής θα εφαρμόζονται για τον όμιλο/την κοινοπραξία ως σύνολο. Τα μέλη του ομίλου που δεν πληρούν μεμονωμένα τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συμπληρώσουν την ένδειξη «όχι» στο αντίστοιχο πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού/επιλογής.
4. Επιπλέον, κάθε μέλος του ομίλου/της κοινοπραξίας θα πρέπει να προσκομίσει ένα έγγραφο:
— που εξουσιοδοτεί την κύρια εταιρεία να υποβάλει προσφορά και να υπογράψει σύμβαση εξ ονόματος του ομίλου/της κοινοπραξίας και να εκδίδει τιμολόγια εκ μέρους όλων των μελών,
— που διευκρινίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσει κάθε μέλος του ομίλου/κοινοπραξίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης και υποδεικνύει τους συγκεκριμένους πόρους που θα διατεθούν για την εκτέλεση της σύμβασης από κάθε μέλος,
— που υποδεικνύει ρητά ότι τα μέλη του ομίλου/της κοινοπραξίας είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής και αναλαμβάνουν από κοινού την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσής της.
5. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του ομίλου/της κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του ομίλου/της κοινοπραξίας μετά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να οδηγήσει στην καταγγελία της σύμβασης.


Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή
IV.2)Κριτήρια αποκλεισμού
α) οι οποίοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παρόμοια μέτρα, παύση δραστηριοτήτων ή κατά των οποίων έχει κινηθεί παρόμοια διαδικασία ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη με βάση τις εθνικές, νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις,
β) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή με απόφαση χωρίς προσφυγή,
γ) οι οποίοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
δ) οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή των φόρων,
ε) οι οποίοι έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την προσκόμιση των πληροφοριών που απαιτούνται από την αναθέτουσα υπηρεσία,

στ) λοιπά: για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην υπεύθυνη δήλωση, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=3710

IV.3)Κριτήρια επιλογής
— Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών για τον τύπο των ζητούμενων παροχών.
Έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν/αποδεικτικά στοιχεία: έγγραφα που να πιστοποιούν την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα καθώς και επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών για το είδος των απαιτούμενων υπηρεσιών.
— Κατά τα 3 τελευταία έτη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκτελέσει:
—— τουλάχιστον 3 συμβάσεις αντίστοιχης φύσεως (μίσθωση επίπλων γραφείου) για τουλάχιστον 60 χώρους γραφείων ή,
—— τουλάχιστον 3 συμβάσεις μίσθωσης επίπλων εκδηλώσεων για περισσότερα από 60 άτομα.
Έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν/αποδεικτικά στοιχεία: κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών ανάλογου αντικειμένου με τις ζητούμενες υπηρεσίες, οι οποίες παρασχέθηκαν κατά τα τελευταία 3 έτη. Για κάθε αναφερόμενη σύμβαση, ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει τα ποσά, τις ημερομηνίες, καθώς και τα ονόματα και στοιχεία του αποδέκτη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα). Ο υποψήφιος πρέπει ειδικότερα να υποβάλει, για τις κυριότερες συμβάσεις που έχει εκτελέσει, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί.
— Τεχνική ικανότητα παράδοσης των ενοικιαζόμενων επίπλων.
Έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν/αποδεικτικά στοιχεία: περιγραφή της οργάνωσης της εταιρείας και προτεινόμενες λύσεις παράδοσης.
— Διάθεση ποικιλίας προϊόντων προς ενοικίαση με τουλάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες: κλασικά έπιπλα γραφείου, έπιπλα μοντέρνας σχεδίασης, έπιπλα σαλονιού.
Έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν/αποδεικτικά στοιχεία: κατάλογος των προσφερόμενων προϊόντων ή κατάλογος προϊόντων που συνοδεύεται από την περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών που αντιπροσωπεύονται.
IV.4)Πληροφορίες διοικητικής φύσεως
IV.4.1) Αριθμός αναφοράς αρχείου: AMI 18/036
IV.4.2) Προθεσμία ισχύος του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Ο κατάλογος θα ισχύει για περίοδο 4 ετών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υποψηφιότητες για τον εν λόγω κατάλογο μπορούν να κατατεθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του καταλόγου, εξαιρουμένων των τελευταίων 3 μηνών της εν λόγω περιόδου.
IV. 4.4) Γλώσσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες: Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ


Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.1)Παρουσίαση και παράδοση των υποψηφιοτήτων
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
α) συνοδευτική επιστολή, υπογεγραμμένη από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τον υποψήφιο. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τον τίτλο και τα στοιχεία του σημείου επικοινωνίας του υποψηφίου.

β) συμπληρωμένο έντυπο νομικής οντότητας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία. Το έντυπο νομικής οντότητας μπορεί να καταφορτωθεί από την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/,

γ) η υπογεγραμμένη «υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής» συνοδευόμενη από τα έγγραφα που απαιτούνται ως απόδειξη συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής. Τα εν λόγω έγγραφα παρατίθενται το σημείο VII της υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής.
Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να διαβιβαστεί με μία από τις ακόλουθες μεθόδους διαβίβασης:
α) Ταχυδρομική παράδοση στη διεύθυνση
Ταχυδρομική συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Βέλγιο.
β) Ιδιόχειρη κατάθεση στην ακόλουθη διεύθυνση:
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; quai de déchargement Chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Βέλγιο.
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει κατάλογο υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται ανωτέρω. Κάθε φορά που πρόκειται να συναφθεί σύμβαση σχετικά με τον τομέα που περιγράφεται στο σημείο III.1, η αναθέτουσα αρχή θα προσκαλεί όλους τους υποψήφιους του καταλόγου να υποβάλουν προσφορά. Ο κατάλογος που προκύπτει θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμβάσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2014/24 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα δημοσιευτεί από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβλέπεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2018. Συνεπώς, συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής το συντομότερο δυνατόν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα των υποψηφιοτήτων τους.