Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Έργα - 258594-2018

16/06/2018    S114

Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών

2018/S 114-258594

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών - Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)
Ταχ. διεύθυνση: Καρύστου 5
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Not specified
Ταχ. κωδικός: 115 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Σοφία Κατσιφού
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.katsifou@ggde.gr
Τηλέφωνο: +30 2106992222
Φαξ: +30 2106996653
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ggde.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.ggde.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ., για εκτέλεση του έργου «Β.Ο.Α.Κ. - Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος "Χερσόνησος - Νεάπολη", με Σ.Δ.Ι.Τ.».

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233100 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Εκτέλεση του έργου: «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης - Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος "Χερσόνησος - Νεάπολη", με Σ.Δ.Ι.Τ.».

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45233200 Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος
45233300 Εργασίες θεμελιώσεων για αυτοκινητόδρομους, οδούς, δρόμους και πεζοδρόμους
45340000 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας
63712200 Υπηρεσίες λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων
63712300 Υπηρεσίες λειτουργίας γεφυρών και σηράγγων
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL43 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Νήσος Κρήτη, Ελλάδα.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, είναι η εκτέλεση του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης - Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος "Χερσόνησος - Νεάπολη", με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα:

α) εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για την κατασκευή του έργου, με βάση τις ήδη υφιστάμενες μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά την διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του·

β) κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, καθώς και εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κατασκευασμένων τμημάτων, που θα ενταχθούν στον οριστικό σχεδιασμό·

γ) χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού και

δ) συντήρηση - λειτουργία του οδικού τμήματος «Χερσόνησος - Νεάπολη», όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης·

καθώς και δικαίωμα προαίρεσης, για τη συντήρηση και λειτουργία του τμήματος «Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος», που θα κατασκευαστεί με δημόσια σύμβαση έργου, μετά την παράδοσή του προς λειτουργία, με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές, κατά την περίοδο λειτουργίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 360
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης, για την ανάθεση στον Ι.Φ.Σ. της λειτουργίας και συντήρησης έτερου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), όπως αυτός ορίζεται στην απόφαση υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/5776 απόφαση, του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Χαρακτηρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινητοδρόμων» (ΦΕΚ 253/Α.Α.Π./21.12.2015) και ειδικότερα, του τμήματος «Νεάπολη - Άγ. Νικόλαος», το οποίο θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης έργου, συνολικού μήκους 14,2 χιλιομέτρων, κατά προσέγγιση. Το ακριβές αντικείμενο και οι όροι ενεργοποίησης του δικαιώματος, θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά τη Φάση Β’ του διαγωνισμού. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης σύμπραξης. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με κοινοποίηση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οπωσδήποτε πριν τη λήξη αρχικής διάρκειας της σύμβασης σύμπραξης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 [(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) - ΦΕΚ Α’ 148/08.08.2016] και στο ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α’ 232/22.09.2005)].

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη, περιλαμβάνει 2 φάσεις:

Α' Φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Β1 Φάση: Διάλογος.

Β2: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, εφόσον τα ίδια ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτών:

— είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και

— πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποψήφιοι που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, υπό τη μορφή ένωσης προσώπων, δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ωστόσο, τα μέλη ένωσης προσώπων ευθύνονται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Σε περίπτωση υποψήφιας ένωσης προσώπων, το ποσοστό συμμετοχής των μελών της σε αυτή, θα δηλώνεται με τον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν ή έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή έχουν εγκατάσταση σε μη συνεργάσιμα κράτη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013 ως ισχύει) και απαριθμούνται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις (σήμερα στην απόφαση ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β΄4569/30.12.2016), δεν μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης προσώπων.

Σχετικά με την απαίτηση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

— ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του. Ο υποψήφιος (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτού), που είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Στη σύμβαση σύμπραξης θα προβλεφθούν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης, οι οποίοι θα αναφέρονται:

α) στην ανάληψη υποχρέωσης από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016·

β) στον αριθμό ή το ποσοστό, ανά κατηγορία ειδικότητας, των ανέργων ή/και προσώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, που προσλαμβάνονται για την εκτέλεση της σύμβασης σύμπραξης και

γ) στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του έργου.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστικός διάλογος
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/08/2018
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 -198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

i) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

ii) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

iii) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 και

β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών - Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)
Ταχ. διεύθυνση: Καρύστου 5
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 115 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpysp@ggde.gr
Τηλέφωνο: +30 2106992298
Φαξ: +30 2106996653
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ggde.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/06/2018