Υπηρεσίες - 259890-2016

28/07/2016    S144

Γερμανία-Κολωνία: Αξιολόγηση αντίκτυπου των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

2016/S 144-259890

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 10 12 53
Πόλη: Cologne
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln
Ταχ. κωδικός: 50452
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@easa.europa.eu
Τηλέφωνο: +49 22189990000
Φαξ: +49 22189990999
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.easa.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1760
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ασφάλεια της αεροπορίας, περιβάλλον.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αξιολόγηση αντίκτυπου των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Αριθμός αναφοράς: EASA.2016.HVP.10.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον τομέα ασφάλειας των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε αεροσκάφη εμπορικών αερομεταφορών και των διαθέσιμων μέτρων μετριασμού.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
73100000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης
73110000 Υπηρεσίες έρευνας
71335000 Τεχνικές μελέτες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στον EASA και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης γνώσεων για την αξιολόγηση του αντίκτυπου στην ασφάλεια ορισμένων πιθανών απειλών σε κρίσιμα συστήματα αεροσκαφών, ενοποιώντας μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται, καθώς και να επιτρέψει τον εναρμονισμό σε επίπεδο ΕΕ της σχετικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου περιλαμβάνει προκαταρκτική αξιολόγηση του κινδύνου σε επίπεδο συστημάτων και αεροσκαφών για πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο στα ακόλουθα συστήματα αεροσκαφών των εμπορικών αεροσκαφών μεταφοράς: σύστημα διαχείρισης πτήσης (FMS), παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS), συμπεριλαμβανομένων των επαυξήσεων GBAS και SBAS.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου συνιστά σε μία σειρά ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη αεροσκαφών/συστημάτων προς υποστήριξη της προκαταρκτικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων για την ασφάλεια μέσω του προτύπου προδιαγραφών ασφαλείας αξιοπλοΐας Eurocae ED-202A.

Οι βασικές δραστηριότητες του σχεδίου ορίζονται κατωτέρω:

— αξιολόγηση του αντίκτυπου στην ασφάλεια που δημιουργεί η ολική απώλεια του συστήματος διαχείρισης πτήσης (FMS) κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της πτήσης,

— αξιολόγηση του αντίκτυπου στην ασφάλεια που δημιουργεί η καταστροφή δεδομένων του συστήματος διαχείρισης πτήσης (FMS) (σχέδια πτήσεων) κατά τις διαφορετικές φάσεις της πτήσης (απογείωση, ανοδική πορεία, πτήση, κάθοδος, προσέγγιση) και στα διάφορα πλαίσια πλοήγησης (αισθητήρες πλοήγησης, τύποι προσέγγισης, περιβάλλον διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας),

— αξιολόγηση του αντίκτυπου στην ασφάλεια που δημιουργεί η παραπλάνηση των συστημάτων GPS, GBAS και SBAS κατά τη διάρκεια των διάφορων φάσεων της πτήσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 11
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/09/2016
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 11/12/2016
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/09/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), Κολωνία, Γερμανία.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστεί μόνον 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώσουν τον οργανισμό σχετικά με την πρόθεσή τους να παραστούν σε αυτήν τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αποσφράγιση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/07/2016