Προμήθειες - 265077-2015

29/07/2015    S144    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια πολυθρόνων για τις αίθουσες συνεδριάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/S 144-265077

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπηρεσία επίσημης αλληλογραφίας
Υπόψη: κ. Eva Anglessy
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια πολυθρόνων για τις αίθουσες συνεδριάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Λουξεμβούργο.

Κωδικός NUTS LU00

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 4
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Ο στόχος της σύμβασης είναι η προμήθεια πολυθρόνων για τον εξοπλισμό των αιθουσών συνεδριάσεων και των αιθουσών συνεδρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39111100

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Προμήθεια πολυθρόνων για τον εξοπλισμό των αιθουσών συνεδριάσεων και των αιθουσών συνεδρίων:
— 70 πολυθρόνες «δικαστών»: από δέρμα με ψηλή πλάτη,
— 85 πολυθρόνες «μερών (διάδικοι)»: από δέρμα με πιο χαμηλή πλάτη,
— 75 πολυθρόνες «συνεδρίων»: από ύφασμα με πιο χαμηλή πλάτη.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Ουδέν.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Τα οφειλόμενα ποσά που απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εξοφλούνται εντός περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης πληρωμής,
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, η οποία θα αξιολογηθεί βάσει των ακολούθων:
— μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ίσος με ή ανώτερος από 200 000 EUR κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη.
Η εν λόγω ικανότητα θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα:
— αντίγραφο των ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των εξωτερικών ελεγκτών, εάν διατίθενται, σχετικά με τα εν λόγω οικονομικά έτη. Εάν, για εύλογη αιτία, η οποία τεκμηριώνεται με αποδεικτικά έγγραφα, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ετήσιο αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των φόρων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο ικανότητας ως ακολούθως:
— να έχουν προμηθεύσει, κατά τα τελευταία 3 έτη, τουλάχιστον 200 πολυθρόνες πολυτελείας παρόμοιες με τις ζητούμενες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων θα τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα:
— κατάλογος των κυριότερων προμηθειών που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 έτη. Ο υποψήφιος πρέπει να αναφέρει για κάθε παράδοση τις ποσότητες των πολυθρόνων που έχει προμηθεύσει, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πολυθρόνων που έχει προμηθεύσει, καθώς και τους αποδέκτες.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

1. Ποιότητα. Στάθμιση 60

2. Τιμή. Στάθμιση 40

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
COJ-PROC-15/005.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 21.8.2015 - 17:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
22.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 29.9.2015 - 11:00

Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, plateau de Kirchberg, Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Θα γίνει δεκτός 1 μόνο εκπρόσωπος ανά εταιρεία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Επιτόπια επίσκεψη:
προκειμένου να επιτραπεί στους υποψηφίους να λάβουν γνώση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των χώρων που προβλέπεται να εξοπλιστούν με τις πολυθρόνες, καθώς και να τους επιτραπεί να προτείνουν, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, πολυθρόνες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύμβασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διοργανώσουν υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη.
Θα διοργανωθούν 2 επισκέψεις: στις 13.8.2015 (10:30) και στις 24.8.2015 (15:00), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν:
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτίριο Galerie, υποδοχή, plateau de Kirchberg, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσουν την ημερομηνία της επιλογής τους, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την επιτόπια επίσκεψη, μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dl-achats-logistique@curia.europa.eu

Το Δικαστήριο θα μπορεί να προγραμματίσει επιπλέον ημερομηνίες και ώρες εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Οι προσφορές που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν παραστεί στην υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη θα θεωρούνται μη συμβατές.
Προτεινόμενα μοντέλα για την υποβολή της προσφοράς:
κατά την υποβολή της προσφοράς, κάθε υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει υποχρεωτικά 3 μοντέλα πολυθρόνων σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών που ακολουθούν από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει αυτής, την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
17.7.2015