Υπηρεσίες - 265078-2015

29/07/2015    S144    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων OCE, Ricoh και Toshiba για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/S 144-265078

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπηρεσία επίσημης αλληλογραφίας
Υπόψη: κ. Eva Anglessy
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων OCE, Ricoh και Toshiba για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Λουξεμβούργο.

Κωδικός NUTS LU

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων OCE, Ricoh και Toshiba για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50313200

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Παρτίδα 1: 3 ψηφιακοί εκτυπωτές μάρκας Xerox τύπου «Docutech 6180», συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών,
παρτίδα 2: 2 ψηφιακοί εκτυπωτές μάρκας OCE τύπου «Varioprint 2110»,
παρτίδα 3: 1 ψηφιακός εκτυπωτής μάρκας «ISC 4560 Color»,
παρτίδα 4: 2 ψηφιακοί εκτυπωτές τύπου «e-Studio 6520c».
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών
1)Σύντομη περιγραφή
Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50313200

3)Ποσότητα ή έκταση
3 ψηφιακοί εκτυπωτές μάρκας Xerox.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μάρκας OCE
1)Σύντομη περιγραφή
Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μάρκας OCE.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50313200

3)Ποσότητα ή έκταση
2 ψηφιακοί εκτυπωτές μάρκας OCE.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα μάρκας Ricoh
1)Σύντομη περιγραφή
Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα μάρκας Ricoh.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50313200

3)Ποσότητα ή έκταση
1 ψηφιακός εκτυπωτής μάρκας Ricoh.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 4 Ονομασία: Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μάρκας Toshiba
1)Σύντομη περιγραφή
Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μάρκας Toshiba.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50313200

3)Ποσότητα ή έκταση
2 ψηφιακοί εκτυπωτές μάρκας Toshiba.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: ο ανάδοχος οφείλει να παρεμβαίνει εντός των πλέον σύντομων προθεσμιών και το αργότερο εντός 24 ωρών από τη γραπτή ειδοποίηση του Δικαστηρίου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ)· ως αποδεικτικό για τον υπολογισμό της προθεσμίας παρέμβασης θα λαμβάνεται η ώρα αποστολής της εν λόγω γραπτής ειδοποίησης.
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομική ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής εκτέλεση και η οποία θα είναι επαρκής καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και αξιολογηθεί βάσει των ακολούθων:
— αντίγραφο των ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των εξωτερικών ελεγκτών, εάν διατίθενται, σχετικά με τα εν λόγω οικονομικά έτη. Εάν, για εύλογη αιτία, η οποία τεκμηριώνεται με αποδεικτικά έγγραφα, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ετήσιο αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των φόρων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών.
Εάν, για εξαιρετικούς λόγους τους οποίους η αναθέτουσα αρχή κρίνει βάσιμους, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να παράσχει κάποιο από τα ως άνω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνεται πρόσφορο από την αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί (θα επισυνάπτεται στην προσφορά) σχετικά με τον εξαιρετικό λόγο και την αιτιολόγησή του.
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της επιτρέπει να επαληθεύσει την χρηματοοικονομική ικανότητα του υποβάλλοντος προσφορά.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις παρακάτω τεχνικές και επαγγελματικές ιδιότητες:
— πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοιες υπηρεσίες με αυτές που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
Οι υποβάλλοντες προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες, ιδίως μέσω της προσκόμισης καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών συντήρησης που έχουν παρασχεθεί στον τομέα των ψηφιακών εκτυπωτών κατά τα τελευταία 3 έτη, με αναφορά στα ποσά, τις ημερομηνίες και τους αποδέκτες τους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
COJ-PROC-15/004.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 2.9.2015 - 17:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
18.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 25.9.2015 - 11:00

Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, plateau de Kirchberg, Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παραστεί 1 άτομο ανά υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
17.7.2015