Υπηρεσίες - 267176-2019

10/06/2019    S110

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TESTA)

2019/S 110-267176

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 099-238502)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contracts
Ταχ. διεύθυνση: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Digit contracts info centre
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 229-60762
Φαξ: +32 229-57702
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών (βλέπε σημείο VI.3)
Ταχ. διεύθυνση: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Digit contracts info centrE
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 229-60762
Φαξ: +32 229-57702
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TESTA)

Αριθμός αναφοράς: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
64200000 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων.

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/06/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 099-238502

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: VI.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Αντί:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε την εν λόγω διαδικασία για λογαριασμό της και για λογαριασμό των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, Βέλγιo

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Παρίσι, Γαλλία

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, Παρίσι, Γαλλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, Χάγη, Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χάγη, Κάτω Χώρες

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, Κολωνία, Γερμανία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, Στοκχόλμη, Σουηδία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Ελσίνκι, Φινλανδία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κοπεγχάγη, Δανία

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, Βίγκο, Ισπανία

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Πάρμα, Ιταλία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Βίλνα, Λιθουανία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, Ηράκλειο, Ελλάδα

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλενσιέν, Γαλλία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τορίνο, Ιταλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, Μπιλμπάο, Ισπανία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, Δουβλίνο, Ιρλανδία

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιέννη, Αυστρία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, Βαρσοβία, Πολωνία

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας,της Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης, Ταλίν, Εσθονία

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλικάντε, Ισπανία

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, Βαρκελώνη, Ισπανία

Κυψέλες καυσίμου και Υδρογόνο, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση SESAR, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, Ανζέ, Γαλλία

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Torrejón de Ardoz, Ισπανία

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main), Γερμανία

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, Στρασβούργο, Γαλλία

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Βαλέτα, Μάλτα

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Φρανκφούρτη, Γερμανία

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ρίγα, Λετονία

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση που καλύπτει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα για την ευρωπαϊκή ηγεσία, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, Ιταλία

Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές και επιχειρήσεις / Μηχανισμός Εξωτερικής Πολιτικής, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Διάβαζε:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε την εν λόγω διαδικασία για λογαριασμό της και για λογαριασμό των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, Βέλγιo

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Παρίσι, Γαλλία

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, Παρίσι, Γαλλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, Χάγη, Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χάγη, Κάτω Χώρες

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, Κολωνία, Γερμανία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, Στοκχόλμη, Σουηδία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Ελσίνκι, Φινλανδία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κοπεγχάγη, Δανία

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, Βίγκο, Ισπανία

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Πάρμα, Ιταλία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Βίλνα, Λιθουανία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, Ηράκλειο, Ελλάδα

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλενσιέν, Γαλλία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τορίνο, Ιταλία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, Μπιλμπάο, Ισπανία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, Δουβλίνο, Ιρλανδία

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιέννη, Αυστρία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, Βαρσοβία, Πολωνία

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας,της Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης, Ταλίν, Εσθονία

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλικάντε, Ισπανία

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, Βαρκελώνη, Ισπανία

Κυψέλες καυσίμου και Υδρογόνο, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση SESAR, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, Ανζέ, Γαλλία

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Torrejón de Ardoz, Ισπανία

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main), Γερμανία

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, Στρασβούργο, Γαλλία

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Βαλέτα, Μάλτα

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Φρανκφούρτη, Γερμανία

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ρίγα, Λετονία

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση που καλύπτει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα για την ευρωπαϊκή ηγεσία, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, Ιταλία

Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές και επιχειρήσεις / Μηχανισμός Εξωτερικής Πολιτικής, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 21/06/2019
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 05/07/2019
Αριθμός τμήματος: IV.2.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Αντί:
Ημερομηνία: 29/07/2019
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 12/08/2019
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: