Προμήθειες - 285765-2023

15/05/2023    S93

Ελλάδα-Αθήνα: Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία

2023/S 093-285765

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: 10561
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντιπλοίαρχος (Ο) Κ .Λιώνας ΠΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kf_1310@navy.mil.gr
Τηλέφωνο: +30 2105531588
Φαξ: +30 2105531443
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.hellenicnavy.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

06/23, Προμήθεια Υλικών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού Κατατάξεων Ν/Δ

Αριθμός αναφοράς: 604.2/060123/2156/Σ.773
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
18220000 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

06/23, Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικού Ορίζοντα Δεκαοκτώ (18) Μηνών για την Προμήθεια Υλικών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού που Απαιτούνται για Κάλυψη Αναγκών Κατατάξεων Ν/Δ, Εκτιμώμενης Αξίας 277.200,00€ (Άνευ ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων), ήτοι 303.811,20 € με ΦΠΑ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 277 200.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

06/23, Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικού Ορίζοντα Δεκαοκτώ (18) Μηνών για την Προμήθεια Υλικών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού που Απαιτούνται για Κάλυψη Αναγκών Κατατάξεων Ν/Δ, Εκτιμώμενης Αξίας 277.200,00€ (Άνευ ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων), ήτοι 303.811,20 € με ΦΠΑ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 277 200.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Oπως αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" έως "Ζ" της Διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/06/2023
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/06/2023
Τοπική ώρα: 09:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι διαγωνιζόμενοι ή/και οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/

active_search_main.jspx

(Αναζήτηση Α/Α Συστήματος 193202 Αριθ. Διακήρυξης 06/23)

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 347 έως 373 του ν.

4412/16

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2023