Προμήθειες - 286142-2023

15/05/2023    S93

Ελλάδα-Γαλάτσι Αττικής: Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου

2023/S 093-286142

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156
Πόλη: GALATSI ATTIKIS
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΝΑ ΣΙΝΙΑΚΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144115
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.eydap.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ.Ε.Ν. ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ

Αριθμός αναφοράς: Δ7783
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38424000 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση, δέκα (10) ON LINE επιστημονικών οργάνων μέτρησης ολικού υπολειμματικού αργιλίου και δεκατριών (13) επιστημονικών οργάνων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, πέντε (5) φορητών οργάνων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου και τεσσάρων (4) φορητών οργάνων μέτρησης υπολειμματικού αργιλίου στις εγκαταστάσεις των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται τα όργανα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 443 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση ON-LINE οργάνων μέτρησης ολικού υπολειμματικού αργιλίου (Al+3) – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38424000 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
50413000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α. Προμήθεια και εγκατάσταση ON-LINE οργάνων μέτρησης ολικού υπολειμματικού αργιλίου (Al+3) – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

Β. Παροχή υπηρεσιών 5-ετούς συντήρησης των δέκα (10) ON-LINE οργάνων μέτρησης ολικού υπολειμματικού αργιλίου (Al+3) – επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις ανά έτος – συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων για το διάστημα των πέντε ετών, για τις Μ.Ε.Ν. Αχαρνών, Γαλατσίου, Πολυδενδρίου και Ασπροπύργου

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 68
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση ON-LINE οργάνων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου ph – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38424000 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
50413000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Γ. Προμήθεια και εγκατάσταση ON-LINE οργάνων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου ph – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

Δ. Παροχή υπηρεσιών 5-ετούς συντήρησης των δεκατριών (13) ON-LINE οργάνων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου ph – επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις ανά έτος – συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων για το διάστημα των πέντε ετών, για τις Μ.Ε.Ν. Αχαρνών, Γαλατσίου, Πολυδενδρίου και Ασπροπύργου

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 135 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 68
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση φορητών οργάνων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38424000 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση φορητών οργάνων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση φορητών οργάνων μέτρησης υπολειμματικού αργιλίου – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38424000 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΣΤ. Προμήθεια και εγκατάσταση φορητών οργάνων μέτρησης υπολειμματικού αργιλίου – αρχική εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων παρελκόμενων για την λειτουργία τους

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον ίσο με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), εκτός ΦΠΑ.

Επί ενώσεων/κοινοπραξιών η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από ένα μέλος τους ή από όλα τα μέλη τους αθροιστικά.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ

α) να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε περίπτωση που είναι σε λειτουργία για χρόνο μικρότερο των πέντε ετών), τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας on-line οργάνων μέτρησης ποιότητας επεξεργασμένου ή ανεπεξέργαστου νερού. Το σύνολο των συμβάσεων θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον δέκα (10) όργανα μέτρησης ποιότητας.

β) να διαθέτει οργανωμένο SERVICE αποκλειστικής απασχόλησης στην εταιρεία του, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.

III.1.4)Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τα έξι (6) τμήματα του διαγωνισμού, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων εξήντα ευρώ (8.860,00€), ενώ σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για επιμέρους τμήμα/τα το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

ΤΜΗΜΑΤΑ Αξία χωρίς ΦΠΑ Ποσό Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Α, Β 290.000,00 € 5.800,00 €

Γ, Δ 135.000,00 € 2.700,00 €

Ε 12.000,00 € 240,00 €

ΣΤ 6.000,00 € 120,00 €

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. H δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση γίνεται με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα του προγράμματος του οικονομικού έτους 2022.

III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα 4,5 και 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι αυτής.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/06/2023
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/06/2023
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πόλη: ATTIKI
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πόλη: ATTIKI
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2023