Προμήθειες - 286728-2023

15/05/2023    S93

Ελλάδα-Αθήνα: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

2023/S 093-286728

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ/ΕΚΕΜΣ)
Ταχ. διεύθυνση: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΑΚΕΤΑ Β - ΚΑΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 16233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion_sm@ekems.gr
Τηλέφωνο: +30 2107675444
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ekems.army.gr/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια των Εφοδίων «Μέλι», «Μαρμελάδα», «Τοματοπολτός» «Αυγά» και «Φέτα»

Αριθμός αναφοράς: 2/2023/ΕΚΕΜΣ
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια των Εφοδίων «Μέλι», «Μαρμελάδα», «Τοματοπολτός» «Αυγά» και «Φέτα» για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων (μέσω ΕΚΕΜΣ και ΕΚΕΜΣ/Υπ. Θεσσαλονίκης) του Στρατού Ξηράς που Εδρεύουν στις Φρουρές Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας. Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 971 189.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΕΛΙ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15831600 Μέλι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 48.780 Κιλών Μελιού σε Μερίδες των 20 Γραμμαρίων

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 409 752.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παρέλευση των ανωτέρων χρονικών διαστημάτων είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας) λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, που δε δύναται να προβλεφθούν

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15332291 Μαρμελάδα βερίκοκο
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 16.320 Κιλών Μαρμελάδας Βερύκοκο σε Μερίδες των 20 Γραμμαρίων

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 840.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παρέλευση των ανωτέρων χρονικών διαστημάτων είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας) λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, που δε δύναται να προβλεφθούν

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΕΡΑΣΙ

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15332294 Μαρμελάδα κεράσι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 16.320 Κιλών Μαρμελάδας Κεράσι σε Μερίδες των 20 Γραμμαρίων

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 840.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παρέλευση των ανωτέρων χρονικών διαστημάτων είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας) λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, που δε δύναται να προβλεφθούν

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15332296 Μαρμελάδα φράουλα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 16.320 Κιλών Μαρμελάδας Φράουλα σε Μερίδες των 20 Γραμμαρίων

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 840.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παρέλευση των ανωτέρων χρονικών διαστημάτων είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας) λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, που δε δύναται να προβλεφθούν

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15331425 Τοματοπολτός
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 86.370 Κιλών Τοματοπολτού σε Συσκευασίες Καθαρού Βάρους από 4 έως 5 Κιλά

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 181 377.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παρέλευση των ανωτέρων χρονικών διαστημάτων είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας) λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, που δε δύναται να προβλεφθούν

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΥΓΑ

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03142500 Αυγά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια Αυγών σε Καρτέλες των 30 Τεμαχίων

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 636 915.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παρέλευση των ανωτέρων χρονικών διαστημάτων είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας) λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, που δε δύναται να προβλεφθούν

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΦΕΤΑ

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15542300 Τυρί φέτα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια Φέτας σε Μεταλλικά Δοχεία Βάρους Μεγαλύτερου των 13 Κιλών

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 614 625.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Με την παρέλευση των ανωτέρων χρονικών διαστημάτων είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας) λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, που δε δύναται να προβλεφθούν

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/06/2023
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/06/2023
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:

ΕΚΕΜΣ (Στρδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β’») (Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού)

Έδρες Εταιρειών (Για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 02/2023/ΕΚΕΜΣ) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2023