Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 286798-2017

25/07/2017    S140

Γερμανία-Κολωνία: Παροχή έκτακτου προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας

2017/S 140-286798

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Ταχ. διεύθυνση: Konrad Adenauer Ufer 3
Πόλη: Cologne
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln
Ταχ. κωδικός: 50668
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@easa.europa.eu
Τηλέφωνο: +49 22189990000
Φαξ: +49 22189990999
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.easa.europa.eu
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ασφάλεια της αεροπορίας και περιβάλλον.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή έκτακτου προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Αριθμός αναφοράς: EASA.2017.HVP.03.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Γενικός στόχος της ανάθεσης είναι η παροχή των απαραίτητων εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον EASA εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ ικανοτήτων (ήτοι γραμματεία, διοικητική υποστήριξη κ.λπ.).

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 610 528.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79600000 Υπηρεσίες πρόσληψης
79610000 Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
79621000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού γραφείου
79611000 Παροχή υπηρεσιών για την ανεύρεση εργασίας
79612000 Υπηρεσίες τοποθέτησης βοηθητικού προσωπικού γραφείου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης θα είναι οι εγκαταστάσεις του EASA στην Κολωνία, Γερμανία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο γενικός στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όσον αφορά την παροχή του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ ικανοτήτων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική ποιότητα (ανταπόκριση στα αιτήματα για έκτακτο προσωπικό για τον EASA, παροχή ποιοτικών βιογραφικών σημειωμάτων για έκτακτο προσωπικό στον EASA, διαχείριση της σύμβασης για έκτακτο προσωπικό στον EASA, κατάλληλη/ποιοτική ανάμειξη, χρηστή διαχείριση του έκτακτου προσωπικού) / Στάθμιση: 50
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 063-117546
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: EASA.2017.FC18
Τίτλος:

Παροχή έκτακτου προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
10/07/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Bishop GmbH Aeronautical Engineers
Ταχ. διεύθυνση: Blankeneser Bahnhofstraße 12
Πόλη: Hamburg
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln
Ταχ. κωδικός: 22587
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 610 528.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/07/2017