Υπηρεσίες - 287588-2015

15/08/2015    S157    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Οφθαλμολογικές εξετάσεις

2015/S 157-287588

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
boulevard Konrad Adenauer
Σημείο(α) επαφής: μονάδα «Υπηρεσιακά δικαιώματα, κοινωνικές και ιατρικές υποθέσεις, συνθήκες εργασίας»
Υπόψη: κ. Eva Lorincz
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-2147
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2532

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Οφθαλμολογικές εξετάσεις.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 25: Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Πόλη του Λουξεμβούργου.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο: 3

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 4

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 160 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Με την παρούσα διαδικασία, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμεί την υλοποίηση οφθαλμολογικών εξετάσεων προς όφελος του προσωπικού της με τη μορφή διαδοχικής σύμβασης-πλαισίου.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

85121281

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
600 εξετάσεις ετησίως κατ' ανώτατο όριο (εκ των οποίων 300 εξετάσεις πρόσληψης και 300 εξετάσεις τριετούς συχνότητας του προσωπικού).
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 160 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 3
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος ως οφθαλμίατρος στο μητρώο οφθαλμιάτρων του ιατρικού συλλόγου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: η χρηματοοικονομική ικανότητα των υποψηφίων πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση:
— δήλωσης σχετικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών των 2 τελευταίων οικονομικών ετών,
— των οικονομικών καταστάσεων των 2 τελευταίων οικονομικών ετών,
— απόδειξης ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα έγγραφα:
— αντίγραφο κατάλληλων τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, κυρίως του πτυχίου ιατρικής του ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών,
— βεβαίωση της εγγραφής του ως οφθαλμίατρου στο μητρώο οφθαλμιάτρων του ιατρικού συλλόγου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,
— περιγραφή της ιατρικής υποδομής που διαθέτει ο υποψήφιος από την οποία να αποδεικνύεται ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις ζητούμενες υπηρεσίες,
— αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 5 ετών ως οφθαλμίατρος,
— περιγραφή των συστημάτων, ηλεκτρονικών ή άλλων, γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους ασθενείς και στους ιατρούς συμβούλους του Δικαστηρίου, καθώς και των εγγυήσεων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
— ενδεχομένως, αναφορά του μέρους της σύμβασης το οποίο ο παρέχων υπηρεσίες σκοπεύει να αναθέσει σε υπεργολαβία.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Νόμος του Μεγάλου Δουκάτου της 8.6.1999 σχετικά με τον ιατρικό σύλλογο.
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
CJ-13/2015.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
30.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 7.10.2015

Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πύργος A, γραφείο TA03LB0032, boulevard Konrad Adenauer, Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 συμμετέχων ανά υποψήφιο. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ενημερώσουν το Δικαστήριο σχετικά με την παρουσία τους μέσω φαξ (+352 4303-2532) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σημείο επικοινωνίας που διευκρινίζεται στο σημείο I.1) ανωτέρω, το αργότερο στις 6.10.2015 (13:00). Τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στην αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να προσκομίσουν την ίδια μέρα αποδεικτικά ότι είναι πλήρως εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπήσουν τον υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο φάκελος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών μπορεί να καταφορτωθεί στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Ο δικτυακός τόπος θα επικαιροποιείται τακτικά και εφεξής εναπόκειται στους προσφέροντες να ενημερώνονται σχετικά με κάθε επικαιροποίηση ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατακύρωσης της σύμβασης.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/
Φαξ: +352 4303-2100

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον υποψήφιο της απόρριψης της προσφοράς του ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
5.8.2015