Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 293576-2017

28/07/2017    S143

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Δοκιμαστικό σχέδιο — Κοινή βιώσιμη κινητικότητα σε διασύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου [αναπτύσσοντας την έννοια των «περιοχών έξυπνων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο» (SMARTA)]

2017/S 143-293576

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: rue de la loi 200
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mans Lindberg
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: move-tender-b4@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +322 2964319
Φαξ: +32 22990398
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2734
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Αγροτική κινητικότητα.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δοκιμαστικό σχέδιο — Κοινή βιώσιμη κινητικότητα σε διασύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου [αναπτύσσοντας την έννοια των «περιοχών έξυπνων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο» (SMARTA)].

Αριθμός αναφοράς: MOVE/B4/2017/473.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η πρόσκληση μιας κοινοπραξίας για την εκτέλεση ενός δοκιμαστικού σχεδίου σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της κινητικότητας και την αναζήτηση τρόπων για την υποστήριξη της κοινής βιώσιμης κινητικότητας σε διασύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου.

Οι στόχοι του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου είναι οι εξής:

— παροχή ενός ανοικτού, συνδεδεμένου, πολυτροπικού και αγροτικού περιβάλλοντος το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δοκιμής των λύσεων «περιοχών έξυπνων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο» με ομάδες χρηστών-στόχος,

— συμμετοχή εταίρων σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της κυκλοφορίας διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης (π.χ. οδικών, δημόσιων συγκοινωνιών) και αρχών (π.χ. αρχές σχεδιασμού, διαχείρισης, αστυνομία, κ.λπ.) προκειμένου να συνεργαστούν με τη βιομηχανία και τους δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που παρέχουν οι κατ' απαίτηση υπηρεσίες, για τη συμπλήρωση των δημόσιων υπηρεσιών συγκοινωνιών, καθώς και για την απόδειξη της ωριμότητας των ψηφιακών λύσεων,

— καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των αναγκών κινητικότητας σε αγροτικές περιοχές, καθώς και του τρόπου συμβολής των προγραμμάτων κοινόχρηστης κινητικότητας στην κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στην έδρα του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Καθήκον 1: έκθεση σκοπιμότητας.

Ο ανάδοχος καλείται να:

— παρουσιάσει μια επισκόπηση των ορθών πρακτικών σε αγροτικές περιοχές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των 2 βέλτιστων (γεωγραφικά ισοκατανεμημένων) παραδειγμάτων τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 από τις πτυχές που αναφέρονται κατωτέρω. Η σύγκριση με τουλάχιστον 2 παραδείγματα σε τρίτες χώρες ενδέχεται να θεωρηθεί πρόσθετο πλεονέκτημα,

— εξετάσει προσεγγίσεις όπου οι κοινόχρηστες και δημόσιες συγκοινωνίες συνδυάζονται μέσω ψηφιακών λύσεων και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεδομένων σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές,

— προτείνει μια σαφή μεθοδολογία για τον τρόπο επιλογής 2 αγροτικών περιοχών για τη δοκιμαστική φάση στο καθήκον 2,

— παράσχει μια γενική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στα επιλεγμένα αγροτικά περιβάλλοντα όπου θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες επίδειξης προκειμένου να δοθεί έμφαση στους λόγους για τους οποίους θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει συνοπτικά ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι επιλεγμένες αγροτικές περιοχές και να παράσχει τα σχετικά δεδομένα,

— στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων και των ομάδων χρηστών που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο, καθώς και μια παρουσίαση της στρατηγικής που θα ενθαρρύνει τις μεταξύ τους συνέργειες.

Φάση προσδιορισμού:

— προσδιορισμός των υπηρεσιών που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί πρέπει να εστιάζει σε σχετικούς παράγοντες για τον τρόπο βελτίωσης της κινητικότητας των ατόμων που ζουν σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών πρακτικών, των μοντέλων υπηρεσιών, καθώς και των ψηφιακών λύσεων και πλατφόρμων. Θα πρέπει να στοχεύει σε υπηρεσίες καινοτόμων μεταφορών σε συνδυασμό με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε αγροτικές περιοχές,

— προσδιορισμός και καθορισμός του αναμενόμενου ποσοστού διείσδυσης της προτεινόμενης υπηρεσίας, δηλ. σε γεωγραφικό και δημογραφικό επίπεδο,

— προσδιορισμός των διαθέσιμων συνδέσεων με άλλα μέσα μεταφοράς,

— εξέταση των κατ' απαίτηση υπηρεσιών,

— εξέταση των υπηρεσιών κοινόχρηστης κινητικότητας,

— χρήση μεθόδων συγκέντρωσης δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες.

Καθήκον 2: φάση επίδειξης (δοκιμαστική μελέτη).

Φάση επίδειξης υπό πραγματικές συνθήκες (δοκιμαστική μελέτη) σε γεωγραφικές τοποθεσίες με βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης σκοπιμότητας. Εναπόκειται στον ανάδοχο να αποφασίσει σε πόσες διαφορετικές αγροτικές τοποθεσίες θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις αλλά πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 2 αγροτικές τοποθεσίες επίδειξης σε τουλάχιστον 2 χώρες της ΕΕ. Η καθορισμένη τοποθεσία δύναται να διαθέτει ήδη μια υφιστάμενη υπηρεσία από την οποία μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα, να προσαρμοστεί για την εφαρμογή μιας υπηρεσίας από το μηδέν ή να αποτελεί συνδυασμό και των δύο. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος πρέπει να περιγράψει με πιο δομημένο τρόπο τα απαιτούμενα βήματα για την εκτέλεση της επίδειξης. Το καθήκον περιλαμβάνει 1 φάση υλοποίησης και 1 φάση αξιολόγησης.

Καθήκον 3: δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης.

Το τρίτο καθήκον αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινή βιώσιμη κινητικότητα σε διασύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Περιλαμβάνει σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη συζήτηση, μια εκστρατεία αύξησης της ευαισθητοποίησης και μια τελική διάσκεψη.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τη νομική, ρυθμιστική, οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού.

Ο υποψήφιος μπορεί να βασιστεί στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εκάστοτε οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, για παράδειγμα παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω φορέων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την αναλογία της σύμβασης που προτίθεται ο υποψήφιος να αναθέσει σε υπεργολάβους.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/10/2017
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/10/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

DG Mobility and Transport, Unit B/4 — Sustainable and Intelligent Transport, rue Demot 28, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Τηλ. +32 229 643 19.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση αποσφράγισης ή να εκπροσωπηθούν από 1 μόνο άτομο. Στο τέλος της συνεδρίασης αποσφράγισης, ο πρόεδρος της επιτροπής αποσφράγισης θα ανακοινώσει τα ονόματα των υποψηφίων και την απόφαση σχετικά με το παραδεκτό κάθε υποβληθείσας προσφοράς. Δεν θα ανακοινωθούν οι τιμές που αναφέρονται στις προσφορές.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Φαξ: +352 1303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/07/2017