Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Υπηρεσίες - 295603-2018

10/07/2018    S130    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Αγορά εισιτηρίων πλυσίματος για τα υπηρεσιακά οχήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2018/S 130-295603

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Plateau de Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3678
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αγορά εισιτηρίων πλυσίματος για τα υπηρεσιακά οχήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

Αριθμός αναφοράς: 06B10/2018/M028
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50112300
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την απόκτηση, για μέγιστη περίοδο 4 ετών, εισιτηρίων πλυσίματος για τον καθαρισμό των υπηρεσιακών οχημάτων κοντά στα κτίριά του στις Βρυξέλλες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Περιοχή πρωτεύουσας των Βρυξελλών

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο αριθμός των πλυσιμάτων υπολογίζεται σε 5 000 (εξωτερικό πλύσιμο με φινίρισμα στο χέρι) και σε 1 650 (πλήρης καθαρισμός εσωτερικών χώρων) ανά έτος. Θα πρέπει να γίνεται κλασικό πλύσιμο με ρολό, χρησιμοποιώντας οικολογικά προϊόντα.

Μια πλήρης λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών και των απαιτήσεων είναι διαθέσιμη στη συγγραφή υποχρεώσεων για καταφόρτωση από τη διεύθυνση στο σημείο I.1.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιβαλλοντικά μέτρα / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαδικασία παροχής / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 60
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέγιστη αξία της σύμβασης-πλαισίου θα καθοριστεί με βάση τις τιμές μονάδας, ανάλογα με τις εικαζόμενες ετήσιες ποσότητες και με την εφαρμογή συντελεστή 1,15 για απρόβλεπτες διακυμάνσεις της απαίτησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου.

Η σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί για αρχική διάρκεια 1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

— εγγραφή του υποψηφίου σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εκτός εάν πρόκειται για διεθνή οργανισμό,

— όλες οι απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης στο Βέλγιο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 150 000 EUR, ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα που σχετίζεται με την προς ανάθεση σύμβαση (πλύσιμο των οχημάτων), κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,

— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην εν λόγω σύμβαση,

— τεχνικός εξοπλισμός, εργαλεία και υλικό που προτείνονται από τον υποψήφιο για την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές (τεχνικά χαρακτηριστικά και γεωγραφική θέση).

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε έγγραφα πρόσκλησης υποβολής προσφορών για καταφόρτωση από τη διεύθυνση στο σημείο I.1.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/08/2018
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/08/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Λουξεμβούργο

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε έγγραφα πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Μπορείτε να ζητήσετε τα πρακτικά της διαδικασίας αποσφράγισης για να αποφύγετε τη μετακίνηση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Άνοιξη 2022

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η ημερομηνία στο σημείο IV.2.2 είναι η προθεσμία για την ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων (σφραγίδα του ταχυδρομείου).

Οι προσφορές δεν μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, επί ποινή απόρριψης.

Μια προαιρετική ενημερωτική συνάντηση θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις ενδείξεις των εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Η παρουσία συνιστάται ιδιαιτέρως.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την παρούσα ειδοποίηση, ενδεχομένως συν καθυστέρηση λόγω της απόστασης

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/07/2018