Soláthairtí - 296332-2017

An t-amharc leacaithe

29/07/2017    S144    An Coimisiún Eorpach - Soláthairtí - Glao ar léirithe suime - Neamhshonraithe 

Bheilg, an-Geel: Earraí in-athúsáidte agus in-athchúrsáilte a dheonú d'eagraíochtaí neamhbhrabúis le haghaidh seirbhísí daonnúla, sóisialta, carthanachta nó comhshaoil

2017/S 144-296332

Fógra maidir le glao ar léirithe spéise

Tagairt AMI — JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Údarás conarthachta:

An Coimisiún Eorpach, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, AN BHEILG. Ríomhphost: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Nós imeachta iarratais:

Is é cuspóir an ghlao seo ar léirithe spéise liosta iarrthóirí réamhroghnaithe a chur ar bun le haghaidh earraí in-athúsáidte agus in-athchúrsáilte a dheonú d'eagraíochtaí neamhbhrabúis chun críocha daonnúla, sóisialta, carthanachta nó comhshaoil.
Ba cheart léirithe spéise a chur isteach i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh trí mhodh leictreonach ag an seoladh a leanas: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Sainigh in ábhar do ríomhphoist tagairt an ghlao seo ‘JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI — earraí in-athúsáidte agus in-athchúrsáilte a dheonú’.
Ní bheidh oibleagáid ar bith ar an údarás conarthachta maidir le socrú conarthaí de bharr iniamh ar an liosta.
 3.Faisnéis agus doiciméid le cur ar fáil:

Ba cheart do pháirtithe leasmhara a sonraí teagmhála iomlána a chur ar fáil ina léiriú spéise chomh maith leis na réimsí sainiúla atá léirithe ag pointe 7 a bhfuil spéis acu iontu a liostú.
Déanfaidh iarrthóirí dearbhú ar fhocal a sholáthar a bheidh ar fáil ag
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
le rá nach bhfuil siad in aon cheann de na cásanna eisiaimh atá liostaithe ag pointe 10. Ní mór d'ionadaí údaraithe é a shíniú agus a dhátú go cuí. I gcás amhrais, tharlódh go n-iarrfar orthu fianaise tacaíochta neamh-eisiamh a chur ar fáil.
 4.Cur síos ginearálta ar an nós imeachta:

Tugtar cuireadh do pháirtithe ar suim leo an scéal iarratas a chur isteach de réir na rialacha atá leagtha amach san fhógra seo.
Dréachtóidh an t-údarás conarthachta liosta iarrthóirí réamhroghnaithe a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach i bpointe 11.
Nuair a bheidh conradh sainiúil le socrú a bhaineann leis an réimse atá sonraithe i bpointe 7, tabharfaidh an t-údarás conarthachta cuireadh do na hiarrthóirí go léir ar an liosta chun tairiscint a chur isteach. Cuirfidh an t-údarás conarthachta na sonraíochtaí tairisceana sin a bhaineann leis an gconradh atá i gceist chuig na hiarrthóirí sin.
 5.Sonraí pearsanta a chosaint:

Má tá taifeadadh agus próiseáil sonraí pearsanta i gceist le próiseáil do léirithe spéise (amhail d'ainm, do sheoladh agus do CV), déanfar a leithéid de shonraí a phróiseáil de bhun Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18.12.2000 maidir le daoine a chosaint i dtaca le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus i dtaca le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. Mura léirítear a mhalairt, tá do fhreagra i leith an fhógra seo agus sonraí pearsanta ar bith arna n-iarraidh riachtanach chun na críocha atá léirithe thuas i bpointe 4 agus próiseálfaidh an t-údarás conarthachta atá léirithe i bpointe 1, agus atá ag feidhmiú mar rialaitheoir sonraí freisin, iad chun na críocha sin amháin. Tá sonraí maidir le próiseáil do shonraí pearsanta ar fáil ar an ráiteas príobháideachais ag:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
D'fhéadfadh Oifigeach Cuntasaíochta an Choimisiúin do shonraí pearsanta a chlárú sa chóras réamhrabhaidh (EWS) amháin nó san EWS agus sa bhunachar sonraí lárnach maidir le heisiaimh (CED), má tá tú in aon cheann de na staideanna atá luaite sa mhéid a leanas:
— Cinneadh 2008/969/CE, Euratom ón gCoimisiún an 16.12.2008 maidir leis an gCóras Réamhrabhaidh lena úsáid ag oifigigh um údarú de chuid an Choimisiúin agus na ngníomhaireachtaí feidhmiúcháin (le haghaidh tuilleadh faisnéise féach ar an ráiteas príobháideachais ag http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), nó
— Rialachán 1302/2008 ón gCoimisiún an 17.12.2008 maidir leis an mbunachar sonraí lárnach maidir le heisiaimh (le haghaidh faisnéis bhreise a fheiceáil féach an ráiteas príobháideachais ag http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Úsáid an liosta a chuirfear le chéile mar thoradh ar an bhfógra seo:

Bainfear úsáid as an liosta a chuirfear le chéile mar thoradh ar an bhfógra seo do chonarthaí poiblí den chineál a leanas amháin:
— conradh um dheonadh.
 7.Cur síos iomlán ar na réimsí a chlúdaítear ag an nglao ar léirithe spéise:

Réimse 1: troscán oifige lena n-áirítear cathaoireacha, deasca, cófraí, srl.
Méid measta: tá méadú ionchasach ann thar na blianta leanúnacha ó 1 earra go 200 earra in aghaidh na bliana.
Réimse 2: trealamh TFC lena n-áirítear ríomhairí, ríomhairí glúine, printéirí, srl.
Méid measta:
— timpeall ar 125 ríomhaire/ríomhaire glúine in aghaidh na bliana; nach mbeidh níos sine ná 4 bliana d'aois ar a laghad,
— timpeall ar 10–20 printéir/in aghaidh na bliana; timpeall ar 6 bliana d'aois,
— eile.
Réimse 3: trealamh teicniúil agus leictreach (gan trealamh eolaíoch san áireamh) lena n-áirítear éagsúlacht leathan uirlisí, trealaimh agus meaisínre.
Méid measta: tá méadú ionchasach ann thar na blianta leanúnacha ó 1 earra go 50 earra in aghaidh na bliana.
Tá tromlach an trealaimh faoi réir ag beartas athsholáthair agus feidhmiúil dá réir sin, ach d'fhéadfadh cuid den trealamh a bheith briste. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon tacaíocht ann. Glanadh nó baineadh na cruadhioscaí ríomhaire uile ar chúiseanna slándála.
 8.An láthair agus coinníollacha seachadta:

Tá na hearraí le bailiú ó fhoirgnimh JRC Geel, atá lonnaithe ag an seoladh atá léirithe faoi phointe 1.
Déanfar na hearraí a dheonú de réir na gcoinníollacha a leanas:
1. déanfaidh na hiarrthóirí na hearraí a bhailiú lena n-acmhainní agus lena bhfoireann féin agus faoina bhfreagracht féin ó láithreán JRC Geel;
2. déanfar na hearraí a bhailiú ina riocht reatha, eadhon ath-inúsáidte nó in-athchúrsáilte. Níl na hearraí pacáistithe;
3. glacann na h-iarrthóirí orthu féin na hearraí a úsáid le haghaidh tionscadal sóisialta, daonnúil, carthanúil nó neamhdhíobhálach don chomhshaoil amháin;
4. geallann na hiarrthóirí go gcloífidh siad go beacht le gach rialachán infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, agus cuid de na hearraí á díchóimeáil acu san áireamh, más gá a leithéid a dhéanamh, agus go gclúdóidh siad aon chostas a bheidh i gceist leis sin.
 9.Dáta éaga an liosta a bheidh mar thoradh ar an nglao seo ar léiriú spéise:

Beidh an liosta a chuirfear le chéile mar thoradh ar an bhfógra seo bailí ar feadh 3 bliana i ndiaidh sheoladh an fhógra seo. Is féidir le páirtithe ar suim leo an scéal iarratas a chur isteach ag am ar bith roimh na 3 mhí dheireanacha de chuid thréimhse bhailíochta an liosta.
 10.Critéir eisiaimh:

Déanfar iarrthóirí a eisiamh ó pháirt a ghlacadh má bhaineann na nithe a leanas leo:
(a) tá siad féimheach nó tá foirceannadh á dhéanamh orthu, tá a ngnóthaí á riaradh ag na cúirteanna nó tá socrú déanta acu le creidiúnaithe, chuir siad gníomhaíochtaí gnó ar fionraí, tá siad ina n-ábhar imeachtaí a bhaineann leis na cúrsaí sin, nó tá siad i gcor dlúthchosúil ag éirí as nós imeachta comhchosúil faoi reachtaíocht nó rialacháin náisiúnta;
(b) ciontaíodh iad nó daoine a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe acu ina leith i gcion maidir lena n-iompar gairmiúil i mbreithiúnas ó údarás inniúil de Bhallstát lena mbaineann fórsa 'res judicata';
(c) bhí siad ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach arna chruthú trí mhodh ar bith ar féidir leis an údarás conarthachta é a fhírinniú lena n-áirítear cinntí ón mBanc Eorpach Infheistíochta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta;
(d) níl oibleagáidí á gcomhlíonadh acu maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialaí nó cánacha a íoc de réir fhorálacha dlí na tíre ina bhfuil siad bunaithe nó thír an údaráis chonarthachta nó na tíre ina gcuirfear an conradh i gcrích;
(e) bhí siad, nó daoine a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe acu ina leith, ina n-ábhar breithiúnais a bhfuil fórsa 'res judicata' ag baint leis maidir le calaois, caimiléireacht, baint le heagraíocht choiriúil, sciúradh airgid nó gníomhaíocht mhídhleathach eile atá díobhálach do leasanna airgeadais an Aontais;
(f) bhí siad faoi réir pionós riaracháin as a bheith ciontach i mífhaisnéis a thabhairt ó thaobh na faisnéise a theastaíonn ón údarás conarthachta mar choinníoll rannpháirtíochta sa nós imeachta soláthair, nó toisc nár sholáthair siad an fhaisnéis sin, nó toisc gur dearbhaíodh gur sháraigh siad go tromchúiseach a n-oibleagáid faoi chonradh a bhí clúdaithe ag an mbuiséad;
g) tá coinbhleacht leasa ar bith acu maidir leis an gconradh; d'fhéadfadh coinbhleacht leasa tarlú go háirithe mar thoradh ar leasanna eacnamaíocha, gaolmhaireacht pholaitiúil nó náisiúnta, naisc teaghlaigh nó mhothúchánacha, nó nasc nó comhleas ábhartha ar bith eile.
 11.Critéir roghnúcháin:

a) Critéir a bhaineann le cumas airgeadais agus eacnamaíoch:
neamhbhainteach.
b) Critéir maidir le cumas teicniúil agus gairmiúil:
— cur síos ar an eagraíocht:
• cineál dlíthiúil an chomhlachais (cruthúnas ar chomhlacht poiblí nó príobháideach, srl),
• réimse a ghníomhaíochta agus go háirithe a chuspóir sóisialta, daonnúil, carthanúil nó comhshaoil,
— cur síos ar an dóigh a ndéanfar na hearraí a bhaileofar ó láithreán JRC Geel a úsáid nó a úsáid ar mhaithe le cuspóir ghníomhaíochtaí an iarrthóra.
 12.Follasacht 'ex post':

Ós rud é go mbaineann an léiriú spéise seo le deonauithe, níl an riachtanas sin infheidhme.
 13.Dáta seolta an fhógra seo:

17.7.2017.
 14.Dáta fála ag Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh:

17.7.2017.