Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 303773-2021

18/06/2021    S117

Ισπανία-Sevilla: Αυτοματοποίηση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ένδυσης/ιματισμού

2021/S 117-303773

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.4 — Human Capital and Employment
Ταχ. διεύθυνση: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Πόλη: Sevilla
Κωδικός NUTS: ES618 Sevilla
Ταχ. κωδικός: E-41092
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8621
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αυτοματοποίηση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ένδυσης/ιματισμού

Αριθμός αναφοράς: JRC/SVQ/2021/OP/1260-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η διενέργεια περιπτωσιολογικών μελετών που διερευνούν τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ειδών ένδυσης/ιματισμού σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ρουμανία και Ισπανία), εστιάζοντας στις εργασιακές διαδικασίες, την ποιότητα της εργασίας και τις διαφορές μεταξύ των φύλων στον χώρο εργασίας.

Για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της αυτοματοποίησης με ιδιαίτερη προσοχή στην εργατική διαδικασία, το σχέδιο στοχεύει συγκεκριμένα στη διερεύνηση και κατανόηση:

1) Πώς οι τεχνολογίες αυτοματισμού αλλάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο, την παραγωγή και την οικονομική διαδικασία στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και ειδών ένδυσης/ιματισμού,

2) Οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην οργάνωση της εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την ποιότητα της εργασίας.

3) Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών όσον αφορά τα καθήκοντα, τα επαγγέλματα και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα,

4) κινητήριες δυνάμεις και φραγμοί για την υιοθέτηση τεχνολογιών αυτοματοποίησης εντός και μεταξύ επιχειρηματικών μοντέλων και χωρών (κοινωνικοοικονομικές και θεσμικές δομές),

5) Η διάσταση του φύλου στο χώρο της αυτοματοποίησης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES618 Sevilla
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, ΙΣΠΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αυτοματοποίηση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ένδυσης/ιματισμού.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
01/07/2021

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/06/2021