Υπηρεσίες - 304483-2018

14/07/2018    S134

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υλοποίηση ενός προγράμματος ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων

2018/S 134-304483

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Ταχ. διεύθυνση: Office MO59 04/21
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: just-04-procurementt@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22981708
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υλοποίηση ενός προγράμματος ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων

Αριθμός αναφοράς: JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων το 2019 και το 2020. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ορθών πρακτικών διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα πολιτικής ισότητας των φύλων και τη δυνατότητα μεταβίβασης των ορθών πρακτικών μεταξύ χωρών. Στοχεύει στην ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, στην ανάπτυξη συνεργιών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της ενίσχυσης των πολιτικών στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ορθών πρακτικών εστιάζει σε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, μέσω της εξέτασης ευκαιριών και δυσκολιών όσον αφορά την υλοποίηση πολιτικών και της ειδικής προβολής των δυνατοτήτων ή/και δυσκολιών όσον αφορά στη δυνατότητα μεταφοράς στα κράτη μέλη. Οι ανταλλαγές αυτές θα παράσχουν στήριξη στη συζήτηση πολιτικής σχετικά με την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης
98200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για ζητήματα ίσων ευκαιριών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα καθήκοντα θα εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, καθώς και στις χώρες όπου θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το πρόγραμμα ανταλλαγών ορθών πρακτικών για την ισότητα των φύλων (εφεξής «το Πρόγραμμα») αποτελείται από 3 σεμινάρια κάθε έτος. Κάθε σεμινάριο θα διαρκέσει 1,5 ημέρες. Για κάθε σεμινάριο ανταλλαγών θα συγκεντρωθούν 18 χώρες για να συζητήσουν ένα ή περισσότερα μέτρα πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει 1 χώρα υποδοχής, ενδεχομένως μία χώρα συν-υποδοχής και συμμετέχουσες χώρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για την ίδια περίοδο και για την ίδια τιμή με τη ρητή γραπτή συμφωνία των μερών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα εργασίας 2018 «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια»

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/09/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/09/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Rue Montoyer, 59, 1040 Brussels, Βέλγιο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε ανωτέρω
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/07/2018