Υπηρεσίες - 307154-2018

17/07/2018    S135

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παροχή στήριξης σε σχέση με τον εντοπισμό των προσεγγίσεων και των μέτρων σε προγράμματα δράσεων σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΚ

2018/S 135-307154

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Environment
Ταχ. διεύθυνση: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Markets Team
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: env-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3863
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή στήριξης σε σχέση με τον εντοπισμό των προσεγγίσεων και των μέτρων σε προγράμματα δράσεων σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΚ

Αριθμός αναφοράς: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90700000 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συλλογή, σύγκριση και , συγκρίνοντας και σύνθεση πληροφοριών που αφορούν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 91/676/ΕΕΚ (Οδηγία για την προστασία από νιτρορρύπανση) στα 28 κράτη μέλη και — κατά περίπτωση — σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να συμμορφωθούν με την οδηγία.

Η σύμβαση εστιάζει σε μέτρα και νομικούς μηχανισμούς που απορρέουν από το άρθρο 5 της Οδηγίας για τη προστασία από νιτρορρύπανση που απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα δράσης τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη και την μείωση του κινδύνου έκπλυσης και διαρροής νιτρικών από τις αγροτικές δραστηριότητες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εκτός έδρας

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα ασχοληθεί κυρίως με την έρευνα τεκμηρίωσης και την ανάλυση καθώς και με τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου.

Η εργασία συνίσταται στον εμπλουτισμό των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας για την προστασία από νιτρορρύπανση (υπάρχουσες μελέτες, εφαρμογή της Οδηγίας για την προστασία από νιτρορρύπανση πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σε βάση ad hoc), σχετικά με πληροφορίες που θα πρέπει να συλλεγούν αυτόνομα από τον ανάδοχο μέσω έρευνας τεκμηρίωσης ή πληροφοριών που παρέχονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Ο ανάδοχος θα πρέπει πιο συγκεκριμένα:

1) να δημιουργήσει ηλεκτρονικό ευρετήριο (π.χ wiki και βάση δεδομένων φιλικά προς το χρήστη με δυνατότητα ανανέωσης)των νομικών μηχανισμών και μέτρων που απορρέουν από το άρθρο 5 της οδηγίας για την προστασία από νιτρορρύπανση στα 28 κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους,

2) να τονίσει τις κύριες διαφορές σε ότι αφορά τις προσεγγίσεις και τα μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία από νιτρορρύπανση,

3) να εντοπίσει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές στην Οδηγία για την προστασία από νιτρορρύπανση,

4) Να εντοπίσει τις πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις λόγω διαφορών σε προσεγγίσεις και μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία από νιτρορρύπανση,

5) Να εντοπίσει τις αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών μέτρων και προσεγγίσεων υπό την οδηγία για τη προστασία από νιτρορρύπανση από κοινού με την Οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ρύπων.

Η απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνει επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εμπειρία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς :γεωπονία,εκτεταμένη μόλυνση θρεπτικών συστατικών,πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον, συλλογή γραπτών και αριθμητικών δεδομένων, διαχείριση ψηφιακών δεδομένων και ανάπτυξη βάσης δεδομένων.

Ενιαία σύμβαση υπηρεσιών διάρκειας 12 μηνών (συνολικός προϋπολογισμός 200 000 EUR).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το παρόν δημοσιεύτηκε αρχικά στο PIN ΕΕ S 056-123139 της 21.3.2018 με τίτλο «Προγράμματα δράσης για τη νιτρορύπανση: αξιολόγηση μέτρων και βέλτιστες πρακτικές» με ποσό 200 000 EUR. Ο τύπος της σύμβασης ήταν ETU.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού (βλέπε σημεία 1.1 και 1.7 της συγγραφής υποχρεώσεων).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/08/2018
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/09/2018
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Βέλγιο, Salle D

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (δεν καλύπτονται τυχόν δαπάνες).

Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: env-tenders@ec.europa.eu.

Ελλείψει αυτού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις της.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28.10.2015, (δημοσιονομικός κανονισμός), κατά την περίοδο 3 ετών μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για συμπληρωματικές υπηρεσίες (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού) για νέες υπηρεσίες ή εργασίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών ή εργασιών με αυτές που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ή εργασίες συνάδουν με ένα βασικό σχέδιο για το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύμβαση μετά τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 134.

Τα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxemburg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) προθεσμία(ες) διαδικασιών ελέγχου:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1.

Εάν πιστεύετε ότι υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών.

Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/07/2018