Υπηρεσίες - 315234-2021

22/06/2021    S119

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

2021/S 119-315234

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Ταχ. διεύθυνση: Ακαδημίας 22
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 106 71
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία-Νικολέττα Ραουζαίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mraouzaiou@efka.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103729672
Φαξ: +30 2103729791
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.efka.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Κοινωνική ασφάλιση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται κεντρικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.

Αριθμός αναφοράς: ΦΠΥ 58/20
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90911200 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται κεντρικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 885.75 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται κεντρικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90911200 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αττική.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί των οδών: Ακαδημίας 22, Αμερικής 12, Ιπποκράτους 19, Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, Τρικούπη Χαριλάου 34 και Ναυαρίνου, Δραγατσανίου 8, Λαδά Χρήστου 2, Ευπόλιδος 12, Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 242-598146
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται κεντρικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
16/06/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 15
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ergo Cleaning Services Ο.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Πολυκλείτου 20
Πόλη: Ηλιούπολη
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 163 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2107567007
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 133 705.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 90 885.75 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Προμηθειών e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ταχ. διεύθυνση: Ακαδημίας 22
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 106 71
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mraouzaiou@efka.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103729672
Φαξ: +30 2103729791
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/06/2021