Προμήθειες - 316330-2020

07/07/2020    S129

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών

2020/S 129-316330

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 105-253304)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης - Διεύθυνση Οικονομικού
Αριθμός ταυτοποίησης: 2/20
Ταχ. διεύθυνση: Καθηγητή Ρωσσίδη 11
Πόλη: Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 55
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Αβραμίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: helavra@damt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2313309151
Φαξ: +30 2310424346

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.damt.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού: «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς», για την υλοποίηση παραδοτέου 4.1.2, και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 του έργου «We Cross Borders».

Αριθμός αναφοράς: 2/20
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34996000 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.2 (και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3) «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς» του έργου «We Cross Borders», που έχει ενταχθεί στο «Interreg IPA CBC Programme GREECE - NORTH MACEDONIA, 2014 - 2020», με εκτιμώμενη αξία 475 646,62 EUR χωρίς Φ.Π.Α. (589 801,80 EUR) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των εξής συστημάτων, σε 5 ομάδες:

α) σύστημα αναγνώρισης-καταγραφής ελέγχου πρόσβασης οχημάτων παντός τύπου (CPV: 34996000) και παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CPV: 34996000·

β) συστήματα ελέγχου και επιθεώρησης κάτω μέρους οχήματος (CPV: 34970000-7)·

γ) σύνδεση συστημάτων Σ.Σ. Δοϊράνης και Σ.Σ. Ευζώνων (CPV: 32420000-3,32260000-3)·

δ) νέα γεφυροπλάστιγγα (CPV: 42923000-2) και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας (CPV: 79132000-8)·

ε) πινακίδες LED μεταβλητών μηνυμάτων (CPV: 34924000-0).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/07/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 105-253304

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 06/07/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/07/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 10/07/2020
Τοπική ώρα: 10:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 27/07/2020
Τοπική ώρα: 10:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: