Προμήθειες - 325275-2020

13/07/2020    S133

Βέλγιο-Βρυξέλλες: AO 20-031 — Προμήθεια κλειδιών για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες — Προμήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρων για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2020/S 133-325275

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6588
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

AO 20-031 — Προμήθεια κλειδιών για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες — Προμήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρων για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

Αριθμός αναφοράς: 06A50/2020/M031
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44500000 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια κλειδιών για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Προμήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρων για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44316500 Υλικά σιδηρουργού
44512500 Ρυθμιζόμενα κλειδιά
44520000 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες
44522000 Πόρπες, μέρη κλειδαριών και κλειδιά
44522200 Κλειδιά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια κλειδιών για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Προμήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρων για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

2024.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και για τις δημόσιες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνθηκών — ιδίως για όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.

Οι όμιλοι οικονομικών φορέων εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν προσφορά εφόσον διασφαλίσουν την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών τους.

Μπορεί να πρόκειται για οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα: προσωρινός συνεταιρισμός, ιδιωτικό συμφωνητικό ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μορφή συνεργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τον επιλεγέντα όμιλο να περιβληθεί, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ειδική νομική μορφή, εάν αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/08/2020
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Rue Belliard 80, Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών καλούνται, επί ποινή άρσης του δικαιώματος πρόσβασης στην αποσφράγιση των προσφορών, να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους σε ένα άτομο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

2024.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει στις 20 και 22 Ιουλίου 2020 (10:00) υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Το σημείο συνάντησης ορίζεται στην είσοδο του κέντρου διαπίστευσης του κτιρίου Altiero Spinelli.

Προσοχή, επικοινωνήστε με την υπηρεσία βοήθειας για τη συντήρηση, τον τομέα δημόσιων συμβάσεων στη διεύθυνση inlo.ao.dir.a@europarl.europa.eu για να ορίσετε την ημερομηνία της επίσκεψης των εγκαταστάσεων.

Προκειμένου να ετοιμαστεί η άδεια εισόδου, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση inlo.ao-str@ep.europa.eu δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την επίσκεψη, την επωνυμία της εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο, την αρμοδιότητα, τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων. Οι εκπρόσωποί σας πρέπει να διαθέτουν ισχύον δελτίο ταυτότητας.

Σε περίπτωση που το αίτημα είναι εκπρόθεσμο, ενδέχεται αυτοδικαίως να μην επιτραπεί η είσοδος των οικονομικών φορέων στα κτίρια.

Μπορούν να παραστούν στην επίσκεψη των χώρων δύο εκπρόσωποι, κατ' ανώτατο όριο, ανά οικονομικό παράγοντα. Η συμμετοχή στην εν λόγω επίσκεψη τουλάχιστον ενός εκπροσώπου ανά οικονομικό φορέα είναι υποχρεωτική.

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται, επί τη ευκαιρία της επίσκεψης στους χώρους, να θέσουν ερωτήσεις τις οποίες θεωρούν σχετικές και χρήσιμες σε ό,τι αφορά την υποβολή προσφοράς. Η γλώσσα εργασίας για την επίσκεψη θα είναι τα γαλλικά.

Τα ενδεχόμενα έξοδα μετακίνησης για την επιτόπια επίσκεψη θα βαρύνουν τον οικονομικό παράγοντα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποζημίωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι προσφορές που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν παραστεί στην υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη θα κηρυχθούν μη παραδεκτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταρτίσει κατάλογο παρουσίας και θα συντάξει πρακτικά στη λήξη της επίσκεψης των χώρων. Τα πρακτικά της επίσκεψης θα δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο e-tendering.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67000
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/07/2020