Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 325757-2019

12/07/2019    S133

Ισπανία-Μαδρίτη: Οργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τις προτεραιότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία - Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά

2019/S 133-325757

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Ταχ. διεύθυνση: Paseo de la Castellana 46
Πόλη: Madrid
Κωδικός NUTS: ES300 Madrid
Ταχ. κωδικός: 28046
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Οργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τις προτεραιότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία - Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά

Αριθμός αναφοράς: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το γενικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες επικοινωνίας της στην Ισπανία, οι οποίες έχουν ως στόχο να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού και των μέσων επικοινωνίας στις πολιτικές εξελίξεις και τις στρατηγικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να γίνει με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκστρατειών (όπως οι τρέχουσες εταιρικές εκστρατείες της ΕΕ όπως η InvestEU, η EUandMe ή η EUprotects). Οι συνοδευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τις εργασίες του Τύπου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Αυτά, ωστόσο, δεν θα αποτελούν τον πυρήνα των ζητούμενων υπηρεσιών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79342200 Υπηρεσίες προώθησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τις προτεραιότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία — Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά

Το γενικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες επικοινωνίας της στην Ισπανία, οι οποίες έχουν ως στόχο να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού και των μέσων επικοινωνίας στις πολιτικές εξελίξεις και τις στρατηγικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να γίνει με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκστρατειών (όπως οι τρέχουσες εταιρικές εκστρατείες της ΕΕ όπως η InvestEU, η EUandMe ή η EUprotects). Οι συνοδευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τις εργασίες του Τύπου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Αυτά, ωστόσο, δεν θα αποτελούν τον πυρήνα των ζητούμενων υπηρεσιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί για αρχική περίοδο 12 μηνών και μπορεί να ανανεωθεί 3 φορές για 12 μήνες κάθε φορά.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/08/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/09/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/07/2019