Servizzi - 326134-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

17/09/2015    S180

id-Danimarka-Copenhagen: Għodod u servizzi tal-monitoraġġ tal-midja għall-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent

2015/S 180-326134

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Servizzi ta' Ksib għall-AEA
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen K
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Għall-attenzjoni ta’: Bitten Serena
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33367138
Feks: +45 33367199

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://www.eea.europa.eu

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Ambjent
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Għodod u servizzi tal-monitoraġġ tal-midja għall-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 27: Servizzi oħrajn
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Fil-bini tal-kuntrattur stess bl-għażla ta' laqgħa 1 għal persuna 1 kull sena fil-bini tal-AEA, jekk meħtieġ mill-AEA. Laqgħat oħra se jsiru permezz tal-konferenzi vidjow/telefown.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien f’xhur: 36

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 80 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Element importanti tal-mandat tal-AEA hu li jiżgura li t-tagħrif ambjentali li tipproduċi jilħaq l-udjenzi ewlenin tagħha. F'dan il-kuntest hu importanti ferm għall-AEA li teżamina r-rappurtaġġ fil-mezzi tax-xandir dwar l-AEA b'mod ġenerali u tanalizza kemm il-ħidma tagħha marbuta mal-mezzi tax-xandir qiegħda tkun effettiva b'mod partikulari.
L-uffiċċju tal-istampa tal-AEA jirrapporta dwar il-kopertura tal-midja lill-persunal tal-AEA kull ġimgħa u jipproduċi rapporti ta' evalwazzjoni wara t-tnedija ta' rapporti ewlenin li jinkludu tagħrif dwar il-volum tal-kopertura tal-midja, l-aktar affarijiet importanti li ssemmew, stima tal-ilħiq potenzjali, identifikazzjoni tal-aktar artikli importanti li jattiraw traffiku lejn is-sit tal-Internet tal-AEA u l-bosta parametri tal-midja soċjali.
L-AEA għandha l-intenzjoni li tikkonkludi qafas ta' kuntratt li jipprovdi l-għodod u s-servizzi tal-monitoraġġ tal-midja għall-monitoraġġ tal-midja onlajn ta' kuljum u jiffaċilita r-rappurtaġġ u l-evalwazzjoni tal-kopertura tal-midja tal-AEA.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

22200000 Gazzetti, ġurnali, perjodiċi u magazines, 79990000 Servizzi varji relatati man-negozju, 79980000 Servizzi ta' l-abbonament

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Il-valur totali tal-kuntratt hu stmat għal total ta' EUR 80 000 fuq medda ta' perijodu ta' mhux aktar minn 36 xahar li jkopri s-servizzi kollha. Il-kuntratt se jkun konkluż għal perijodu iniżjali ta' 12-il xahar bil-possibilità ta' massimu ta' żewġ (2) tiġdidiet għal perijodu ta' 12-il xahar kull wieħed.
Valur stmat mingħajr VAT: 80 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 2
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 36 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Kif speċifikat fl-abbozz tal-qafas tal-kuntratt mehmuż fl-Anness 6 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Kif speċifikat fl-abbozz tal-qafas tal-kuntratt mehmuż fl-Anness 6 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
L-offerti jistgħu jintefgħu minn konsorzji ta' operaturi ekonomiċi. Jekk konsorzju jingħata kuntratt, jista' jkun meħtieġ jieħu bixra legali speċifika qabel l-iffirmar tal-kuntratt jekk din il-bidla titqies li tkun meħtieġa biex il-kuntratt jitwettaq b'mod xieraq. Din jista' jkollha l-għamla ta' entità b'personalità legali jew mingħajrha iżda li toffri biżżejjed protezzjoni għall-interessi kuntrattwali tal-AEA (dan jiddependi mill-pajjiż membru li jkollu x'jaqsam, din tista' tkun, pereżempju, konsorzju jew assoċjazzjoni temporanja). Konsorzji jridu jidentifikaw wieħed (1) mill-membri tagħhom bħala koordinatur li se jkollu kuntatti mal-AEA. Kull membru tal-konsorzju għandu jwettaq il-kondizzjonijiet għas-sehem speċifikati taħt Taqsima III.2.1 hawn taħt.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Kif speċifikat fit-Taqsimiet 12.1 u 12.2.1 tal-Anness I, l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Kif speċifikat fit-Taqsima 12.2.2 tal-Anness I, l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Kif speċifikat fit-Taqsima 12.2.3 tal-Anness I, l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: le

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
EEA/COM/15/006.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
30.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 6.11.2015 - 10:00

Post:

Il-bini tal-AEA f'Kongens Nytorv 6,1050 Copenhagen K, ID-DANIMARKA.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Ir-rappreżentanti ta' dawk li jitfgħu l-offerti (rappreżentant 1 għal kull min jitfa' l-offerta) jitħallew jieħdu sehem fis-seduta tal-ftuħ. Huma mitluba li jinfurmaw minn qabel is-servizzi tal-ksib tal-AAE u sa mhux aktar tard mit-3.11.2015 (fl-10:00) permezz ta' email fuq procurement@eea.europa.eu jew permezz ta' fax fuq in-numru +45 33367199.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jniżżlu d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti u kull informazzjoni oħra mis-sit tal-Internet tal-e-tendering:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Dan is-sit se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dak li jitfa' l-offerta li jivverifika għal aġġornamenti u emendi waqt il-perijodu tat-tfigħ tal-offerti.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasburgu
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Feks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Appell jista' jitressaq quddiem il-Qorti Ġenerali fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell (id-data ta' meta jasal) jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih il-persuna li għandha x'taqsam issir taf bl-informazzjoni rilevanti. Ilment lill-Ombudsman Ewropew ma għandu l-ebda impatt fuq din id-data tal-għeluq biex isir appell.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
7.9.2015