Προμήθειες - 326416-2020

13/07/2020    S133

Ελλάδα-Ξυλόκαστρο: Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων

2020/S 133-326416

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Ταχ. διεύθυνση: Σ. Κροκιδά 11Α
Πόλη: Ξυλόκαστρο
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Ταχ. κωδικός: 204 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος, Μαρί Χατζηδημητρίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deyaxe.gr
Τηλέφωνο: +30 2743027127
Φαξ: +30 2743027121
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deyaxe.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.deyaxe.com
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ν.Π.Ι.Δ.)
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ύδρευση - αποχέτευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Ξυλοκάστρου».

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42996000 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 22 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.) και η αντικατάστασή του με νέο. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, είναι οι εξής:

Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, των φυσητήρων και του λοιπού εξοπλισμού της δεξαμενής εξάμμωσης

Αντικατάσταση των επιφανειακών αεριστήρων και των αναδευτήρων των δεξαμενών αερισμού, των αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος, περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων και επιπλεόντων, του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης, του εξοπλισμού της μονάδας αφυδάτωσης (ταινιοφιλτρόπρεσα, αντλίες ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, κοχλίες μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος), των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC καθώς και του προγράμματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού της Ε.Ε.Λ. (SCADA), και των ηλεκτρολογικών πινάκων και των τοπικών χειριστηρίων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 992 500.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42996000 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 22 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.) και η αντικατάστασή του με νέο.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, είναι οι εξής:

Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, των φυσητήρων και του λοιπού εξοπλισμού της δεξαμενής εξάμμωσης.

Αντικατάσταση των επιφανειακών αεριστήρων και των αναδευτήρων των δεξαμενών αερισμού.

Αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος, περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων και επιπλεόντων.

Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης.

Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας αφυδάτωσης (ταινιοφιλτρόπρεσα, αντλίες ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, κοχλίες μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος).

Αντικατάσταση των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC, καθώς και του προγράμματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού της Ε.Ε.Λ. (SCADA).

Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και τοπικών χειριστηρίων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνικά στοιχεία προσφοράς / Στάθμιση: 50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία εκτέλεσης της σύμβασης / Στάθμιση: 25
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Τi = 0,7 x [Ui /Umax] + 0,3 x [Πmin/Πi] όπου: Ui =η συνολική βαθμολογία του Διαγωνιζόμενου i, Πi=η οικονομική προσφορά του Διαγωνιζόμενου i, Umax = η υψηλότερη βαθμολογία που έχει υπολογιστεί, Πmin= η χαμηλότερη οικονομική προσφορά που έχει κατατεθεί / Στάθμιση: 70/30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο: «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 56345/11.10.2018.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 162-397984
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1013/12-06-2020
Τίτλος:

«Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Ξυλοκάστρου».

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
12/06/2020
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Envitec Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων, με τον διακριτικό τίτλο «Envitec Α.Ε.»
Ταχ. διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 12 - 14
Πόλη: Χαλάνδρι
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 152 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: envitec@envitec.gr
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 017 586.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 992 500.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 3.4 διακήρυξης).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/07/2020