Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 336520-2021

05/07/2021    S127

Ελλάδα-Λάρισα: Διάφορα προϊόντα διατροφής

2021/S 127-336520

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Λαρισαίων
Ταχ. διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Ταχ. κωδικός: 412 22
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@larissa-dimos.gr
Τηλέφωνο: +30 2413500340/327
Φαξ: +30 2410250372
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.larissa-dimos.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου, είδη πτηνοτροφείου, οπωροκηπευτικά, είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά, άρτος - αρτοσκευάσματα), για 1 έτος.

Αριθμός αναφοράς: 50379/10-12-2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών, της κοινωνικής δομής συσσιτίου και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την προμήθεια:

1) ειδών κρεοπωλείου·

2) ειδών πτηνοτροφείου·

3) οπωροκηπευτικών·

4) ειδών παντοπωλείου (ελαιόλαδα)·

5) ειδών παντοπωλείου·

6) γαλακτοκομικών·

7) άρτου και αρτοσκευασμάτων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 425 613.60 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15111200 Μοσχαρίσιο κρέας
15131620 Κιμάς από βοδινό κρέας
15115100 Αρνίσιο κρέας
15113000 Χοιρινό κρέας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια τροφίμων — Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ε.Σ.Π.Α.: Επιχορήγηση έργου: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια ειδών πτηνοτροφείου.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15112130 Κοτόπουλα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια τροφίμων — Προμήθεια ειδών πτηνοτροφείου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ε.Σ.Π.Α.: Επιχορήγηση έργου: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια οπωροκηπευτικών.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03221200 Οπωροκηπευτικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια τροφίμων — Προμήθεια οπωροκηπευτικών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ε.Σ.Π.Α.: Επιχορήγηση έργου: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια τροφίμων — Είδη παντοπωλείου (ελαιόλαδα).

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110 Ελαιόλαδο
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια τροφίμων — Είδη παντοπωλείου (ελαιόλαδα).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ε.Σ.Π.Α.: Επιχορήγηση έργου: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια τροφίμων - Είδη παντοπωλείου.

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια τροφίμων — Είδη παντοπωλείου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ε.Σ.Π.Α.: Επιχορήγηση έργου: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια γαλακτοκομικών.

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθειες τροφίμων - Προμήθεια γαλακτοκομικών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ε.Σ.Π.Α.: Επιχορήγηση έργου: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 251-628192
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 29251
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
30/06/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Μορβατίδης Συμεών
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 89 630.20 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 89 630.20 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 29258
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Προμήθεια ειδών πτηνοτροφείου.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
30/06/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Λαμπρούλης Α.Β.Ε.Ε.
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 34 248.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 34 248.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 29277
Αριθμός τμήματος: 3
Τίτλος:

Προμήθεια οπωροκηπευτικών.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
30/06/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Πατσιούρας Θωμάς
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 102 539.70 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 102 539.70 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 29293
Αριθμός τμήματος: 4
Τίτλος:

Προμήθεια Τροφίμων - Ειδών Παντοπωλείου (Ελαιόλαδα)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
30/06/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 8
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Αφοί Η. Φούφα Α.Ε.
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 29 476.80 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 29 476.80 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 29292
Αριθμός τμήματος: 5
Τίτλος:

Προμήθεια τροφίμων — Είδη παντοπωλείου.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
30/06/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ν. Ναυρινιάδης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 165 262.20 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 111 458.90 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 29258
Αριθμός τμήματος: 6
Τίτλος:

Προμήθεια γαλακτοκομικών.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
30/06/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Λαμπρούλης Α.Β.Ε.Ε.
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 89 942.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 58 260.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 «Προδικαστικές προσφυγές».

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/06/2021