Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Έργα - 341456-2021

07/07/2021    S129

Ελλάδα-Αργοστόλι: Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων

2021/S 129-341456

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 055-135303)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου και Ριζοσπαστών 5
Πόλη: Αργοστόλι
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Ταχ. κωδικός: 281 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Τσιόπτσιας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ktsiopt@diadyma.gr
Τηλέφωνο: +30 2461045533
Φαξ: +30 2695045179
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.pin.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Κέρκυρας.

Αριθμός αναφοράς: 113705
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45222100 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά μέρη:

α) μέρος 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)·

β) μέρος 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της Μ.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/07/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 055-135303

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 05/07/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/07/2021
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: