Υπηρεσίες - 346186-2018

08/08/2018    S151

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες: Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών δεξιοτήτων και προσλήψεων της αλυσίδας αξίας που βασίζεται στο χαρτί (παραγωγή πολτού και χαρτιού και εκτύπωση σε χαρτί)

2018/S 151-346186

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)
Ταχ. διεύθυνση: Avenue du Bourget 1
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1140
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/EASME
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες: Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών δεξιοτήτων και προσλήψεων της αλυσίδας αξίας που βασίζεται στο χαρτί (παραγωγή πολτού και χαρτιού και εκτύπωση σε χαρτί)

Αριθμός αναφοράς: EASME/COSME/2018/023
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών, υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται με σκοπό τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το ακόλουθο θέμα: «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών δεξιοτήτων και προσλήψεων της αλυσίδας αξίας που βασίζεται στο χαρτί (παραγωγή πολτού και χαρτιού και εκτύπωση σε χαρτί)».

Ο γενικός στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι να παράσχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής δεξιοτήτων και προσλήψεων για την αλυσίδα αξίας της ΕΕ που βασίζεται σε έντυπη μορφή, αντιμετωπίζοντας τόσο τις τρέχουσες όσο και τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, καθώς και περιεχόμενο περιεχομένου εκπαίδευσης και κατάρτισης και θέματα πρόσληψης ως βάση για να βοηθήσει τον τομέα να προσπαθήσει να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστικός ενόψει των τεχνολογικών αλλαγών και των αλλαγών πολιτικής που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις.

Τα πακέτα εργασίας και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων του τμήματος 1.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 800 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79600000 Υπηρεσίες πρόσληψης
79810000 Υπηρεσίες εκτύπωσης
03460000 Πολτός
30197630 Εκτυπωτικό χαρτί
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις που θα ορίσει ο ανάδοχος, εκτός από τις συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του EASME ή στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών, υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται με σκοπό τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το ακόλουθο θέμα: «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών δεξιοτήτων και προσλήψεων της αλυσίδας αξίας που βασίζεται στο χαρτί (παραγωγή πολτού και χαρτιού και εκτύπωση σε χαρτί)».

Ο γενικός στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι να παράσχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής δεξιοτήτων και προσλήψεων για την αλυσίδα αξίας της ΕΕ που βασίζεται σε έντυπη μορφή, αντιμετωπίζοντας τόσο τις τρέχουσες όσο και τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, καθώς και περιεχόμενο περιεχομένου εκπαίδευσης και κατάρτισης και θέματα πρόσληψης ως βάση για να βοηθήσει τον τομέα να προσπαθήσει να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστικός ενόψει των τεχνολογικών αλλαγών και των αλλαγών πολιτικής που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις.

Τα πακέτα εργασίας και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων του τμήματος 1.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 800 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα εργασίας COSME για το 2017. Το στοιχείο GRO/SME/17/C/07 Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες. 8. Βιομηχανίες χαρτιού.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/09/2018
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/09/2018
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels, Βέλγιο

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +35 243031
Φαξ: +35 243032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/08/2018