Προμήθειες - 348708-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

Αυτή η προκήρυξη ακυρώθηκε από: 438297-2015
03/10/2015    S192    - - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Πολωνία-Katowice: Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα

2015/S 192-348708

Προκήρυξη σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Προμήθειες

Οδηγία 2004/17/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30
Σημείο(α) επαφής: Kompani Węglowa S.A., Centrum Logistyki Materiałowej, 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 36, Zespół Przetargów i Umów
Υπόψη: Lucyna Fuchs
40-039 Katowice
ΠΟΛΩΝΙΑ
Τηλέφωνο: +48 327572911
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: l.fuchs@kwsa.pl
Φαξ: +48 327572304

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: http://www.kwsa.pl

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.kwsa.pl/przetargi

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03411000

Περιγραφή
Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα.

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2016 roku.
1)Σύντομη περιγραφή:
Część zamówienia nr 1
1.1 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY 6 749m3
1.2 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY DWUSTRONNIE OBRZYNANY (KASZTA) 1 163m3
1.3 STROPNICA IGLASTA NIENASYCONA 4 735m3
1. 4 POŁOWICA IGLASTA NIENASYCONA 784m3.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03411000

3)Ποσότητα ή έκταση:
Szacunkowa wielkość zadania – 13 431m3.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Έναρξη 1.1.2016 Ολοκλήρωση 31.12.2016
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2016 roku.
1)Σύντομη περιγραφή:
Część zamówienia nr 2
2.1 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY 2 765m3
2.2 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY DWUSTRONNIE OBRZYNANY (KASZTA) 1 785m3
2.3 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY OLOWANY 2 250m3
2.4 STROPNICA IGLASTA NIENASYCONA 2 767m3
2.5 POŁOWICA IGLASTA NIENASYCONA 1 920m3.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03411000

3)Ποσότητα ή έκταση:
Szacunkowa wielkość zadania – 11 487m3.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Έναρξη 1.1.2016 Ολοκλήρωση 31.12.2016
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2016 roku.
1)Σύντομη περιγραφή:
Część zamówienia nr 3
3.1 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY 8 735m3
3.2 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY DWUSTRONNIE OBRZYNANY (KASZTA) 6 328m3
3.3 STOJAK IGLASTY NIENASYCONY OLOWANY 480m3
3.4 STROPNICA IGLASTA NIENASYCONA 1 940m3
3.5 POŁOWICA IGLASTA NIENASYCONA 1 881m3.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03411000

3)Ποσότητα ή έκταση:
Szacunkowa wielkość zadania – 19 364m3.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Έναρξη 1.1.2016 Ολοκλήρωση 31.12.2016

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από το ΔΣΑ)
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 21.10.2015 - 14:30
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
22.10.2015 - 08:15
IV.3.5)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
πολωνικά.