Υπηρεσίες - 350785-2019

26/07/2019    S143    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας

2019/S 143-350785

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Ταχ. διεύθυνση: Service du courrier officiel
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mme Alexandra de Maleville
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mme Alexandra de Maleville
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσίες φύλαξης και πυρασφάλειας για υπάρχοντα και μελλοντικά κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.

Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο:

— παρτίδα 1: επιχειρησιακή διαχείριση ασφάλειας και προστασίας,

— παρτίδα 2: εκτίμηση και παρακολούθηση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ανάδοχο της παρτίδας 1, παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 1
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

Άνευ αντικειμένου για την εν λόγω σύμβαση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία υποψηφιότητα για 1 ή 2 παρτίδες. Ωστόσο, μπορεί να τους ανατεθεί μόνο η μία από τις παρτίδες.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες φύλαξης και πυροπροστασίας των κτιρίων της αναθέτουσας αρχής

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75251000 Πυροσβεστικές υπηρεσίες
79710000 Υπηρεσίες ασφάλειας
79714000 Υπηρεσίες επιτήρησης
79715000 Υπηρεσίες περιπόλου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εντός και περιμετρικά των υπαρχόντων και μελλοντικών κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Επιχειρησιακή διαχείριση ασφάλειας και προστασίας των κτιρίων που καταλαμβάνονται ή πρόκειται να καταληφθούν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν διάφορους τύπους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κεντρικής ασφάλειας και πυρκαγιών (PCS / PCI), της στατικής και κινητής φύλαξης, των κινητών περιπολιών, της ένοπλης προστασίας κτιρίων και VIP, του ελέγχου πρόσβασης, της υποδοχής. της διαπίστευσης, της φύλαξης οικοδομικών χώρων, της βιντεοεπιτήρησης, των υπηρεσιών ασφαλείας που περιλαμβάνουν κυρίως την πυρασφάλεια και την επείγουσα ιατρική βοήθεια, των διοικητικών εργασιών (ανασκοπήσεις τύπου κ.λπ.) και της κατάρτισης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η βασική διάρκεια κάθε σύμβασης-πλαίσιο είναι 24 μήνες, με 3 ετήσιες σιωπηρές ανανεώσεις, η κάθε μία διάρκειας 12 μηνών.

II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών φύλαξης και πυροπροστασίας που παρέχει ο ανάδοχος της παρτίδας 1 και παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79417000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
79710000 Υπηρεσίες ασφάλειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εντός και περιμετρικά των υπαρχόντων και μελλοντικών κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αξιολόγηση και παρακολούθηση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ανάδοχο της παρτίδας 1.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, υπηρεσίες σχεδιασμού, έρευνας σε πηγές ελεύθερης πρόσβασης (Πληροφόρηση Ανοικτού Κώδικα, OSINT), ειδικές διοικητικές εργασίες (αρχεία χωρών / επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης, ...).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η βασική διάρκεια κάθε σύμβασης-πλαίσιο είναι 24 μήνες, με 3 ετήσιες σιωπηρές ανανεώσεις, η κάθε μία διάρκειας 12 μηνών.

II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε τμήμα 5.5.1 του τεύχους των διοικητικών ρητρών.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

Για την παρτίδα 1, βλέπε τμήμα 5.5.1 του τεύχους των διοικητικών ρητρών.

III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:

— η απόδοση της επένδυσης δεν είναι πλήρως εγγυημένη για μια περίοδο τεσσάρων ετών, -απαιτείται συνέχιση των υπηρεσιών ασφαλείας και πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της σταδιακής εξόδου από τη σύμβαση, -ευαίσθητος χαρακτήρας της σύμβασης: ανάγκη περιορισμού της διάδοσης πληροφοριών που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της αναθέτουσας αρχής

IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/08/2019
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 06/12/2019
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 06 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε 2 ξεχωριστά στάδια:

Στο 1ο στάδιο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής η οποία να περιλαμβάνει τις διοικητικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (βλ. μέρος 4 του τεύχους των διοικητικών ρητρών).

Στο 2ο στάδιο, οι οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλει μια τέτοια αίτηση και οι οποίοι δεν βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά (βλ. μέρος 4 του τεύχους των διοικητικών ρητρών).

Σχετικά έγγραφα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής (στάδιο 1) μπορείτε να κατεβάσετε από τον δικτυακό τόπο e-tendering

Για λόγους εμπιστευτικότητας, ορισμένα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή μιας προσφοράς (στάδιο 2) δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό από τον δικτυακό τόπο e-tendering. Αυτά τα έγγραφα θα δοθούν μόνο σε υποψηφίους που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στο πλαίσιο του 2ου σταδίου.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1, avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: L-67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση, θα ασκούνται προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/07/2019