Is féidir ríomh-fhoirmeacha a úsáid ar shuíomh gréasáin TED ón lá inniu 02/11/2022. Athraíodh an cuardach: cuir do chuid sainchuardach réamhshainithe in oiriúint. Faigh amach faoi na hathruithe sa rannán nuachta agus ar na Leathanaigh Chabhrach nuashonraithe

Seirbhísí - 350801-2015

An t-amharc leacaithe

07/10/2015    S194

Iodáil, an-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Seirbhísí comhairleacha

2015/S 194-350801

Glao ar léirithe spéise

 1.Údarás conarthachta:

An Coimisiún Eorpach, An tAirmheán Comhpháirteach Taighde, Bainistíocht Láithreán Ispra, faoi bhráid: An tUasal C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, AN IODÁIL. Ríomhphost: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu
 2.Nós imeachta rannpháirtíochta:

1. Is é aidhm an ghlao seo ar léirithe spéise liosta a thiomsú d'iarrthóirí réamhroghnaithe a dtabharfar cuireadh dóibh tairiscint a chur isteach maidir leis an bhféidearthacht de chonarthaí seirbhíse a dhéanamh i réimse na ngníomhaíochtaí a leanas:
cúnamh do Stiúrthóireacht Bainistíochta Láithreán Ispra agus d'institiúidí JRC-Ispra maidir le dearadh, bainistiú agus feidhmiú oibreacha chun foirgnimh, saoráidí agus bonneagar ar an láithreán a thógáil, a athchóiriú agus a chothabháil,
de réir an mhéid atá luaite in alt 4 den fhógra seo.
2. Ní bheidh oibleagáid ar bith ar an údarás conarthachta maidir le conarthaí a dhéanamh de bharr iniamh ar an liosta.
3. Ní mór do pháirtithe a bhfuil spéis acu ann (iarrthóirí) a gcuid spéise a léiriú in 1 de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus a n-iarratas a chur chuig an seoladh atá luaite i bpointe 1 trí cheachtar de na modhanna a leanas:
(a) sa phost nó le cúiréir chuig an seoladh atá luaite in alt 1 thuas; nó
(b) seachadadh de láimh chuig an seoladh thuasluaite ag seirbhís phoist inmheánach JRC Ispra, Foirgneamh Uimh. 1. Bíonn an tseirbhís ar oscailt ó Luan go hAoine, 9:00–12:00 agus 14:00–16:00, ach amháin ar laethanta a bhíonn an JRC dúnta.
Ní chuirfear san áireamh aon iarratais arna gcur isteach ar bhealach eile.
4. Seol i ríomhphost (jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu) lena chur faoi bhráid na seirbhíse/an oifigigh thuasluaite, an dáta ar ar seoladh an léiriú spéise agus an tseirbhís phoist/chúiréara a úsáideadh.
5. Ní mór léirithe spéise a chur isteach i gclúdach litreach agus an méid a leanas a bheith marcáilte ar an taobh amuigh: seoladh agus ainm na seirbhíse de chuid an Choimisiúin/an oifigigh in alt 1 mar aon leis an méid seo a leanas:
'JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Servizi di consulenza — Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta'.
6. Ní mór na doiciméid uile atá liostaithe in alt 3 den fhógra seo a bheith sa chlúdach litreach sin. Ní mór na doiciméid uile a sholáthar i bhformáid leictreonach (ar mhéaróg USB nó CD).
7. Doiciméadúchán. Is féidir an fógra seo agus na doiciméid atá le soláthar má tá iarratas á chur isteach a fháil lena n-íoslódáil ag an nasc a leanas:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
Tagairt: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
8. Teagmháil. Le linn an nós imeachta, ní cheadaítear teagmháil idir an údarás conarthachta agus iarrthóirí ach amháin i gcúinsí eisceachtúla, agus de réir na gcoinníollacha a leanas go heisiach:
(a) Roimh an spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach:
— ar iarratas na n-iarrthóirí, d'fhéadfadh an t-údarás conarthachta faisnéis bhreise a chur ar fáil ar mhaithe le cineál an chonartha a shoiléiriú amháin,
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064 a bheidh mar an t-aon fhoinse le haghaidh iarratas ar fhaisnéis bhreise; agus ní féidir na hiarratais sin a dhéanamh ach trí chliceáil ar an táb 'Ceisteanna&Freagraí' agus 'Cuir ceist',
— d'fhéadfadh an t-údarás conarthachta, ar a thionscnamh féin, faisnéis a fhoilsiú faoi aon earráidí, míchruinneas, easnaimh nó earráidí cléireachais i dtéacs dhoiciméid na tairisceana,
— déanfar aon fhaisnéis bhreise, lena n-áirítear an méid thuasluaite, a fhoilsiú ag an seoladh a leanas:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
(b) Le linn mheasúnú an iarratais:
— féadfaidh an t-údarás conarthachta soiléirithe nó doiciméid bhreise a iarraidh a mheastar a bheith riachtanach chun an t-iarratas a mheasúnú,
— ní mór don iarrthóir na doiciméid nó soiléirithe sin a sholáthar in am trátha, de réir na nósanna imeachta atá sonraithe san iarratas.
 3.Doiciméid atá le cur ar fáil:

Ní mór na doiciméid a leanas a bheith san áireamh sa ghlao ar léirithe spéise:
1. Litir mhínithe, arna shíniú ag an iarrthóir nó 1 dá ionadaithe atá údaraithe go cuí, ina luaitear go soiléir uimhir thagartha an nós imeachta seo (JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI) mar aon leis an méid a leanas:
a. an earnáil/na hearnálacha (foliosta(í)) in alt 7 den fhógra seo, ar cuireadh iarratas isteach ina leith;
b. ról agus freagrachtaí gach baill, má thagann iarratas ó ghrúpáil shealadach cuideachtaí,
c. na fochonraitheoirí uile a bhféadfaí brath ar a gcumais d'fhonn na híosleibhéil chumais atá luaite in alt 11 a chomhlíonadh, lena n-áirítear ráiteas ón bhfochonraitheoir ina leith sin;
d. ainm agus teistiméireachtaí duine teagmhála le haghaidh an nós imeachta seo;
e. seoladh ríomhphoist dhuine teagmhála an iarrthóra.
2. An dearbhú ar a fhocal (Iarscríbhinn A leis an bhfógra seo) lena ndeimhnítear nach bhfuil an t-iarrthóir in aon cheann de na cásanna eisiaimh (féach ar alt 10), agus é sínithe agus dátaithe go cuí ag ionadaí údaraithe.
3. An fhianaise dhoiciméadach atá le soláthar le haghaidh na critéir roghnúcháin atá luaite in alt 11 den fhógra seo a mheasúnú.
 4.Cur síos ginearálta ar an nós imeachta:

1. Baineann an nós imeachta seo (glao ar léirithe spéise) le seirbhísí maidir le dearadh, obair chomhairleach a bhaineann le hailtireacht, innealtóireacht shibhialta, pleanáil baile, an comhshaol agus innealtóireacht ghléasra, mar chuid de na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag láithreán Ispra Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh (JRC — Ispra).
2. Tá an glao ar léirithe spéise oscailte agus tá liosta na n-iarrthóirí réamhroghnaithe bailí ar feadh na tréimhse atá sonraithe in alt 9. Féadfaidh oibreoirí eacnamaíocha a bhfuil spéis acu ann iarratas a chur isteach ag am ar bith roimh na 3 mhí dheireanacha den tréimhse sin.
3. Maidir le gach earnáil (foliosta) in alt 7 thíos, dréachtóidh an t-údarás conarthachta liosta d'iarrthóirí réamhroghnaithe a chomhlíonann na critéir faoi seach atá leagtha amach in alt 11.
 5.Cosaint sonraí:

1. Má bhaineann clárú agus próiseáil sonraí pearsanta (m.sh. ainm, sloinne, seoladh, CV) leis an bhfreagra ar an nglao ar léirithe spéise, déanfar na sonraí sin a phróiseáil de réir Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18.12.2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht a leithéid de shonraí. Mura shonraítear a mhalairt, tá an t-iarratas agus na sonraí pearsanta arna n-iarraidh riachtanach chun na críocha atá luaite in alt 4 agus déanfaidh Stiúrthóireacht Bainistíochta Láithreán Ispra iad a phróiseáil chun na críche sin amháin. Is féidir faisnéis maidir le próiseáil sonraí pearsanta a fháil sa ráiteas príobháideachais atá le fáil ag:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
2. D'fhéadfadh Oifigeach Cuntasaíochta an Choimisiúin sonraí pearsanta iarrthóirí a chlárú sa chóras réamhrabhaidh (EWS) amháin, nó san EWS agus sa bhunachar sonraí lárnach maidir le heisiaimh (CED) má tá tú in 1 de na staideanna atá luaite sa mhéid a leanas:
— Cinneadh 2008/969/CE, Euratom ón gCoimisiún an 16.12.2008 maidir leis an gCóras Réamhrabhaidh lena úsáid ag oifigigh um údarú de chuid an Choimisiúin agus na ngníomhaireachtaí feidhmiúcháin (le haghaidh tuilleadh faisnéise féach ar an ráiteas príobháideachais ar: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),
— Rialachán Uimh. 1302/2008 ón gCoimisiún (CE, Euratom) an 17.12.2008 ar an mbunachar sonraí lárnach maidir le heisiamh (chun faisnéis bhreise a fháil, féach an ráiteas príobháideachais ar:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Úsáid an liosta:

1. Sa chás go ndéantar conradh sainiúil maidir le 1 de na hearnálacha a bhfuil cur síos orthu in alt 7, tabharfaidh an t-údarás conarthachta cuireadh do na hiarrthóirí uile ar an bhfoliosta ábhartha tairiscint a chur isteach, ar bhonn na sonraíochtaí ábhartha agus de réir an nós imeachta atá leagtha síos san fhógra sainiúil.
2. Ní bhainfear úsáid as an liosta a bheidh mar thoradh an nós imeachta seo ach le haghaidh conarthaí lena mbaineann luachanna ísle a dhámhachtain.
3. Le haghaidh gach ceann de na hearnálacha gníomhaíochta (alt 7), ní féidir níos mó ná 134 000 EUR a bheith i méid iomlán na gconarthaí arna síniú i mbliain amháin.
 7.Cur síos iomlán ar na réimsí arna gclúdach:

1. Tá an cineál seirbhíse atá ag teastáil roinnte sna hearnálacha a leanas (foliostaí):
A. dearadh ailtireachta, tógála agus struchtúrach, tástáil statach;
B. suirbhéanna geolaíocha agus geoiteicniúla;
C. comhordú le haghaidh sábháilteachta;
D. suiteálacha leictreacha agus speisialta a dhearadh;
E. suiteálacha HVAC/BMS a dhearadh;
F. coigilt fuinnimh — deimhniú fuinnimh — innealtóireacht chomhshaoil;
G. suirbhéanna topagrafacha;
H. suiteálacha sláintíochta — córais draenála — líonraí uisce;
I. iniúchtaí tréimhsiúla de réir Fhoraithne Uachtaránachta 462/01.
 8.Cur síos ar láthair feidhmíochta na seirbhísí:

1. Mar fhaisnéis amháin, tá an méid a leanas laistigh de JRC-Ispra:
— saotharlanna ceimiceacha,
— saotharlanna bitheolaíocha,
— saotharlanna ina mbainistítear suiteálacha teirmihiodrálacha agus meicniúla,
— saotharlanna ina mbainistítear córais TF,
— oifigí,
— siopaí,
— ceardlanna,
— gléasra táirgthe leictreachais agus fuinnimh theirmigh,
— gléasraí caidéalaithe, cóireála agus íonaithe uisce,
— fostáisiúin leictreacha,
— fostáisiúin teasmhalartaithe.
— lintéir bhosca (tolláin theicniúla) ina bhfuil píobáin agus duchtanna cábla chun fuinneamh a sholáthar d'fhoirgnimh,
— foirgnimh atá beartaithe le haghaidh gníomhaíochtaí a bhaineann le hábhair núicléacha sa chrios rúnaicmithe maidir le cosaint ar radaíocht (laistigh de bhrí Fhoraithne Reachtúil 230/95).
2. Tá stádas seach-chríochachais ag láithreán Ispra, rud a chiallaíonn, ó thaobh dearaidh agus tógála de, uathriail don JRC agus nósanna imeachta á gcinneadh maidir le dlíthe na hIodáile a chur chun feidhme. Maidir leis sin:
a. níl oibleagáid ar bith air tuairisciú ar thionscadail ná cead tógála a iarraidh ó údaráis na hIodáile. Tá comhlacht rialaithe inmheánaigh ag an gCoimisiún áfach a dhéanann an tionscadal a bhailíochtú agus an obair thógála a údarú. Eisíonn an comhlacht sin tuairim maidir le hinmharthanacht na hoibre arna cur i gcrích chomh maith (nós imeachta comhairleachta);
b. níl oibleagáid ar bith air tuairim a fháil ó údaráis na hIodáile maidir le cosaint ar dhóiteáin. Faoin nós imeachta comhairleachta réamhluaite, tá an dearadh deiridh faoi réir nósanna imeachta cosúil leo sin arna gcur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta áfach;
c. ní gá don JRC an cód tógála áitiúil a leanúint laistigh dá láithreán féin. Tá a phlean forbartha féin aige áfach ina bhfuil riachtanais áirithe maidir le hairde uasta foirgneamh, ábhair, dathanna, srl. Sa bhreis air sin, ní mór don JRC na rialacháin tógála arna sainiú ag Oifig an Choimisiúin um Bonneagar agus Lóistíocht sa Bhruiséil a chur i bhfeidhm chomh fada agus is féidir (tag: http://ec.europa.eu/oib/documents_fr.htm). Ar deireadh, ba cheart a thabhairt faoi deara go bhféadfadh roinnt oibreacha seachtracha ar an bhfál imlíne (árais chónaithe agus suiteálacha) a bheith faoi réir údarú na n-údarás náisiúnta inniúla.
 9.Dáta éaga an liosta a bheidh mar thoradh ar an nglao seo ar léiriú spéise:

Beidh an liosta a dhéanfar de thoradh ar an bhfógra seo bailí ar feadh 3 bliana ón dáta ar a seolfar é lena fhoilsiú (féach ar alt 13).
 10.Critéir eisiaimh:

1. Le bheith incháilithe chun páirt a ghlacadh sa nós imeachta seo, ní foláir nó nach bhfuil iarrthóirí in 1 de na cásanna eisiaimh atá liostaithe in Airteagail 106 agus 107 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25.10.2012.
2. Ní mór d'iarrthóirí (lena n-áirítear na baill uile i ngrúpáil shealadach cuideachtaí) agus d'aon fhochonraitheoirí arna n-aithint an dearbhú ar a bhfocal (Iarscríbhinn A leis an bhfógra seo) a shíniú ag lua nach bhfuil siad i gceann ar bith de na cásanna atá liostaithe ann.
3. Ar iarratas ón údarás conarthachta, ní mór don tairgeoir rathúil (féach ar alt 6.2 thuas), lena n-áirítear na baill uile i gcás grúpáil shealadach cuideachtaí agus na fochonraitheoirí uile arna n-aithint maidir leis an gconradh sin a fheidhmiú, an fhianaise dhoiciméadach a sholáthar atá luaite in Airteagal 143(3) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1268/2012 ón gCoimisiún an 29.10.2012.
 11.Critéir roghnúcháin — cumas teicniúil:

1. Is é aidhm na gcritéar roghnúchán a chinneadh cibé an bhfuil an cumas teicniúil ag iarrthóirí chun na seirbhísí atá liostaithe in alt 7 a sholáthar.
2. Is iad gairmithe, grúpálacha gairmithe agus cuideachtaí innealtóireachta atá incháilithe le haghaidh réamhroghnúcháin.
3. Maidir le gach earnáil in alt 7, níl cead ag gairmí iarratas a chur isteach mar iarrthóir aonair agus mar bhall de ghrúpáil/ghrúpáil cuideachtaí/cuideachtaí innealtóireachta araon, ná mar bhall de 1 ghrúpáil/ghrúpáil cuideachtaí/cuideachtaí innealtóireachta nó níos mó.
4. Ba cheart 'clár' a thuiscint mar chlár de chuid chomhlacht gairmiúil nó cuallachta, nó clár coibhéiseach; tá sé riachtanach de réir an dlí a bheith cláraithe ar chlár dá leithéid d'fhonn an ghníomhaíocht a dhéanamh.
5. Maidir le hiarratais arna gcur isteach ag cuideachtaí, grúpálacha nó cuideachtaí innealtóireachta, féadfaidh sonraí na dtionscadal (oibreacha) arna gcur isteach chun na riachtanais ghairmiúla theicniúla a chomhlíonadh a bheith ó 1 nó níos mó d'fhostaithe na cuideachta/grúpála/cuideachta innealtóireachta, ar an gcoinníoll go léirítear an páirtí gairmiúil (sínitheoir gach tionscadail) go sonrach agus gur duine d'fhoireann an iarrthóra é/í.
6. D'fhonn riachtanais i gcatagóirí éagsúla a chomhlíonadh, ní féidir úsáid a bhaint as na seirbhísí céanna níos mó ná uair amháin.
7. Maidir le gach earnáil (foliosta) a bhfuil tagairt di in alt 7, ar a léirítear spéis, ní mór na doiciméid ábhartha a sholáthar chun tacú leis na dearbhuithe arna ndéanamh le haghaidh na riachtanais a chomhlíonadh. D'fhéadfadh an méid a leanas a bheith i gceist leis na doiciméid sin: litreacha sannacháin, cóipeanna de shonraisc; ráitis ó sholáthraithe seirbhíse; sleachta ó thionscadail, srl, ina léirítear go soiléir go ndearnadh an tseirbhís a sholáthar go cuí agus go bhfuil an fhaisnéis a soláthraíodh (d'fhonn na riachtanais a chomhlíonadh) fíor.
8. Forchoimeádann an t-údarás conarthachta an ceart, má mheasann sé é a bheith cuí, iarraidh ar iarrthóirí doiciméid mhíniúcháin iomchuí a sholáthar mura bhfuil na gníomhaíochtaí a glacadh mínithe go soiléir sna doiciméid réamhluaite.
9. Má chuireann grúpáil oibreoirí eacnamaíocha iarratas isteach, ní mór do bhaill uile na grúpála sin na doiciméid ábhartha a sholáthar maidir leis na critéir in alt 11. Bainfidh na critéir theicniúla uile leis an ngrúpáil ina hiomláine ó thaobh acmhainní na grúpála ina hiomláine de.
A. Dearadh ailtireachta, tógála agus struchtúrach, tástáil statach
1. Ní mór don iarrthóir na riachtanais a leanas a chomhlíonadh:
i. a bheith curtha ar an gclár le 10 mbliana anuas ar a laghad agus údarú dlíthiúil a bheith acu;
ii. tionscadail/tástáil statach a bheith déanta aige a bhaineann leis na hoibreacha dar luach an méid a leanas ar a laghad:
(a) 5 000 000 EUR;

(b) 10 000 m3.
2. Féadfar na riachtanais faoi phointe ii. a chlúdach i bpáirt, ar an gcoinníoll gurb ionann an 2 chéatadán ó na riachtanais sin agus 100 % ar a laghad in iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
Mar shampla, iarrthóir a bhfuil tionscadail aige a bhaineann le dearadh ailtireachta, tógála agus struchtúrach agus tástáil statach, comhionann le:
— 2 000 000 EUR → 40 % de 5 000 000 EUR,
— 6 000 m3 → 60 % de 10 000 m3.
Is ionann an 2 chéatadán sin agus 100 % den riachtanas iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
B. Suirbhéanna geolaíocha agus geoiteicniúla
1. Ní mór don iarrthóir na riachtanais a leanas a chomhlíonadh:
i. 30 suirbhé ar a laghad a bheith déanta aige le linn na 3 bliana roimh chur isteach an iarratais (ní mór tuarascáil thuairisciúil agus anailís ar thorthaí an tsuirbhé a bheith in éineacht leis an ráiteas sin).
C. Comhordú le haghaidh sábháilteachta
1. Ní mór don iarrthóir an riachtanas a leanas a chomhlíonadh:
i. údarú dlíthiúil a bheith aige le haghaidh 6 bliana leantacha ar a laghad.
D. Suiteálacha leictreacha agus speisialta a dhearadh
1. Ní mór don iarrthóir na riachtanais a leanas a chomhlíonadh:
i. a bheith ar an gclár gairmiúil;
ii. tionscadail a bheith curtha i gcrích aige a bhaineann le suiteálacha leictreacha ina raibh an méid a leanas ar a laghad i gceist:
(a) suiteálacha sibhialta 10 MW ar a laghad a dhearadh;

(b) fostáisiúin 25 MW ar a laghad (méid an phríomhchlaochladáin) a dhearadh;

(c) an dearadh deiridh ar oibreacha leictreacha dar luach 1 000 000 EUR ar a laghad.
2. Féadfar na riachtanais faoi phointe ii. a chlúdach i bpáirt, ar an gcoinníoll gurb ionann an 3 chéatadán ó na riachtanais sin agus 100 % ar a laghad in iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
Mar shampla, iarrthóir a chuir tionscadail i gcrích a bhain le suiteálacha leictreacha ina raibh an méid a leanas i gceist:
— suiteálacha sibhialta: 5 MW → 50 % de 10 MW,
— fostáisiún: 5 MW → 20 % de 25 MW,
— an dearadh deiridh ar oibreacha leictreacha 300 000 EUR → 30 % de 1 000 000 EUR.
Is ionann an 3 chéatadán sin agus 100 % den riachtanas iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
E. Suiteálacha HVAC/BMS a dhearadh
1. Ní mór don iarrthóir na riachtanais a leanas a chomhlíonadh:
i. a bheith ar an gclár gairmiúil;
ii. tionscadail a bheith curtha i gcrích aige a bhaineann le suiteálacha/oibreacha (HVAC/BMS) ina raibh an méid a leanas ar a laghad i gceist:
(a) tionscadail a bhain le suiteálacha dáilte teasa le haghaidh foirgnimh shibhialta 40 MW ar a laghad;

(b) gléasraí cumhachta teirmí tionsclaíocha 100 MW ar a laghad a dhearadh;

(c) tionscadal oibreacha dar luach 4 000 000 EUR ar a laghad.
2. Féadfar na riachtanais faoi phointe ii. a chlúdach i bpáirt, ar an gcoinníoll gurb ionann an 3 chéatadán ó na riachtanais sin agus 100 % ar a laghad in iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
Mar shampla, iarrthóir a chuir tionscadail i gcrích a bhain le suiteálacha/oibreacha (HVAC/BMS) ina raibh an méid a leanas i gceist:
— suiteálacha sibhialta: 20 MW → 50 % de 40 MW,
— gléasraí cumhachta teirmí tionsclaíocha: 25 MW → 25 % de 100 MW,
— tionscadal oibreacha dar luach 1 000 000 EUR → 25 % de 4 000 000 EUR.
Is ionann an 3 chéatadán sin agus 100 % den riachtanas iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
F. Coigilt fuinnimh — deimhniú fuinnimh — innealtóireacht chomhshaoil
1. Ní mór don iarrthóir na riachtanais a leanas a chomhlíonadh:
i. údarú dlíthiúil a bheith aige i réigiún na Lombairde (liosta deimhnithe);
ii. ní mór an méid a leanas a bheith déanta aige:
(a) 50 deimhniú fuinnimh ar a laghad;

(b) 10 dtionscadal athshlánaithe fuinnimh ar a laghad.
2. Féadfar na riachtanais faoi phointe ii. a chlúdach i bpáirt, ar an gcoinníoll gurb ionann an 2 chéatadán ó na riachtanais sin agus 100 % ar a laghad in iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
Mar shampla, iarrthóir a rinne deimhnithe maidir le coigilt fuinnimh — deimhniú fuinnimh — innealtóireacht chomhshaoil lenar bhain an méid a leanas
— 25 deimhniú fuinnimh →50 % de 50,
— 5 thionscadal athshlánaithe fuinnimh →50 % de 10.
Is ionann an 2 chéatadán sin agus 100 % den riachtanas iomlán nuair a chuirtear le chéile iad.
G. Suirbhéanna topagrafacha
1. Ní mór don iarrthóir an riachtanas a leanas a chomhlíonadh:
i. 10 bhfeachtas um shuirbhé topagrafach ar a laghad a bheith déanta aige.
H. Suiteálacha sláintíochta — córais draenála — líonraí uisce
1. Ní mór don iarrthóir an riachtanas a leanas a chomhlíonadh:
i. 10 dtionscadal suiteála ar a laghad.
I. Iniúchtaí tréimhsiúla de réir Fhoraithne Uachtaránachta 462/01
1. Ní mór don iarrthóir an riachtanas a leanas a chomhlíonadh:
i. na húdaruithe dlíthiúla riachtanacha a bheith aige le haghaidh ghníomhaíocht an deimhnithe suiteála.
 12.Faisnéis 'ex-post':

1. Déanfar sonraí maidir le conraitheoirí a bhfuil conradh déanta leo dar luach os cionn 15 000 EUR, a dámhadh faoin nós imeachta in alt 4, a fhoilsiú ar láithreán Gréasáin an údaráis chonarthachta tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh sa bhliain i ndiaidh dhámhachtain an chonartha.
2. San áireamh leis na sonraí sin beidh ainm, suíomh (seoladh le haghaidh daoine dlítheanacha agus an réigiún bunáite le haghaidh daoine nádúrtha), luach agus cuspóir an chonartha. Le haghaidh daoine nádúrtha, bainfear na sonraí 2 bhliain i ndiaidh na bliana ina ndámhtar an conradh.
 13.Dáta seolta le haghaidh foilsithe an fhógra seo:

23.9.2015.
 14.Dáta faighte ag Oifig na bhFoilseachán:

23.9.2015.