Υπηρεσίες - 353636-2017

09/09/2017    S173

Κύπρος-Λευκωσία: Παροχή υπηρεσιών συντονισμού και επικοινωνίας για τον «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο» της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, PO/2017-02/NIC

2017/S 173-353636

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Cyprus
Ταχ. διεύθυνση: Byron Avenue 30
Πόλη: Nicosia
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Ταχ. κωδικός: 1096
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Thea Pieridou
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-CY@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/communication-tenders-and-contracts_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών συντονισμού και επικοινωνίας για τον «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο» της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, PO/2017-02/NIC.

Αριθμός αναφοράς: PO/2017-02/NIC.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79420000 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ένα εκ των βασικών καθηκόντων της Αντιπροσωπείας είναι η παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρύ κοινό, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στο πλαίσιο των οικείων δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, η συντονιστική οντότητα για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο συμβάλει στη δημιουργία άμεσης επαφής με μέλη του ευρέος κοινού και την επιτόπου ικανοποίηση των αναγκών ενημέρωσης αυτού.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων — εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου — εξατομικευμένης καθοδήγησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους επισκέπτες στον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 112 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: CY KYPROS / KIBRIS
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κύπρος.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της τεχνικής προσφοράς από άποψη μεθοδολογίας για τη διαχείριση και τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Δημιουργικότητα του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για την προώθηση του EPS / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των απαντήσεων / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη συνεχή υψηλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Δράσεις επικοινωνίας.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 026-045061
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: SI2.761105
Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών συντονισμού και επικοινωνίας για τον «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο» της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, PO/2017-02/NIC

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
22/08/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Opinion & Action Services Ltd
Ταχ. διεύθυνση: Zanettou Street 26, Ayios Andreas
Πόλη: Nicosia
Κωδικός NUTS: CY00 Kypros / Kıbrıs
Ταχ. κωδικός: 11000
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 120 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 112 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.1.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/08/2017