Υπηρεσίες - 354597-2018

14/08/2018    S155

Μάλι-Μπαμάκο: Προσωρινό προσωπικό — EUTM-Mali

2018/S 155-354597

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM-Mali)
Αριθμός ταυτοποίησης: Council of the European Union
Ταχ. διεύθυνση: Hôtel Azalai Nord-Sud — Avenue du Mali Hamdalaya ACI 2000
Πόλη: Bamako
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΜΑΛΙ
Αρμόδιος για πληροφορίες: J8 Procurement officer of European union training mission in Mali (EUTM-Mali)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mhq.j8@eutmmali.eu
Τηλέφωνο: +22 344976130
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3985
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3985
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προσωρινό προσωπικό — EUTM-Mali

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM-Mali) αναζητεί γραφείο πρόσληψης προσωρινού προσωπικού για την EUTM-Mali στο Μπαμάκο, το Κουλικόρο και σε άλλα μέρη όπου μπορεί προσωρινά να αναπτυχθεί η αποστολή. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, οι εργαζόμενοι (περίπου 60) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: διερμηνείς, οδηγούς και έναν τοπικό αγοραστή.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 950 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η EUTM-Mali στο Μίαλι, τόπος ο οποίος πρέπει να θεωρείται ως περιβάλλον με υψηλό επίπεδο απειλής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM-Mali) αναζητεί γραφείο πρόσληψης προσωρινού προσωπικού για την EUTM-Mali στο Μπαμάκο, το Κουλικόρο και σε άλλα μέρη όπου μπορεί προσωρινά να αναπτυχθεί η αποστολή, για την περίοδο από 1.10.2018 έως 18.5.2020 (19 μήνες).

Η EUTM-Mali εξετάζει τη σύναψη σύμβασης η οποία έχει ως αντικείμενο τη διάθεση προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού. Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών της EUTM-Mali στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: διερμηνείς, οδηγούς και έναν τοπικό αγοραστή.

Η επιτυχούσα εταιρεία πρέπει να διατηρήσει το ίδιο καθεστώς όσον αφορά τα προσόντα και τους μισθούς των εργαζομένων που απασχολούνται επί του παρόντος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 950 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2018
Λήξη: 18/05/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όροι συμμετοχής όπως ορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η EUTM-Mali στο Μίαλι, τόπος ο οποίος πρέπει να θεωρείται ως περιβάλλον με υψηλό επίπεδο απειλής. Οι διερμηνείς πρέπει να έχουν τέλεια κατανόηση των γλωσσών από τις οποίες εργάζονται (παθητική γλώσσα), να έχουν τέλεια γνώση της τοπικής γλώσσας, αγγλικά και/ή γαλλικά.

Οι άλλες κατηγορίες εργαζομένων πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της τοπικής γλώσσας, αγγλικά και/ή γαλλικά.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/09/2018
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Γαλλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/09/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM-Mali)

Hôtel Azalai Nord-Sud — Avenue du Mali Hamdalaya ACI 2000

Bamako

ΜΑΛΙ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Άνευ αντικειμένου
Πόλη: Άνευ αντικειμένου
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, General Secretariat, DGA 4 Projects & Financing — Athena Unit
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22815012
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/08/2018