Υπηρεσίες - 354641-2016

12/10/2016    S197

Μάλτα-Βαλέτα: Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στην Ελλάδα

2016/S 197-354641

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Ταχ. διεύθυνση: Grand Harbour
Πόλη: Valletta
Κωδικός NUTS: MT0 MALTA
Ταχ. κωδικός: MRS 1917
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contracts@easo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.easo.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1917
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Άσυλο.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στην Ελλάδα.

Αριθμός αναφοράς: EASO/2016/453.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η EASO επιθυμεί να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο που ειδικεύεται στην ασφάλεια προσώπων και περιουσιακών στοιχείων. Το πεδίο των υπηρεσιών περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, τα κάτωθι: επιτήρηση και περιπολίες στις επιχειρήσεις της EASO στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Αλεξανδρούπολη, έλεγχος της πρόσβασης των επισκεπτών και των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις εγκαταστάσεις της EASO, επιτήρηση και διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων εντός των εγκαταστάσεων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: GR ELLADA
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία για την πρόσληψη του προσωπικού ασφάλειας / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία και παροχή κατάρτισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του προσωπικού / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας — Μέθοδοι για τη διασφάλιση της συνεχούς διατήρησης των υψηλών επιπέδων των υπηρεσιών / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιγραφή των διατάξεων για τη διασφάλιση της συνέχισης των επιχειρήσεων / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιγραφή των ικανοτήτων ανταπόκρισης σε νέες λειτουργικές ανάγκες, ήτοι εκκίνηση παροχής υπηρεσιών σε νέες τοποθεσίες / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Μία φορά για 24 μήνες.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η EASO διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την αξία της σύμβασης-πλαισίου κατά 20 % εντός των 3 ετών της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του δημοσιονομικού κανονισμού της EASO και το άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/11/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/11/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Εγκαταστάσεις της EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, ΜΑΛΤΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για κάθε υποψήφιο, κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης στην EASO.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4302-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/09/2016