Υπηρεσίες - 360675-2020

31/07/2020    S147

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Chafea/2019/BTSF/05

2020/S 147-360675

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 097-230754)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, CHAFEA.B — Health and Food Safety Unit
Ταχ. διεύθυνση: DRB A3/042
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chafea-btsf-calls@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Chafea/2019/BTSF/05

Αριθμός αναφοράς: CHAFEA/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με τις τεχνικές έρευνας που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά τους επίσημους ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές απάτες κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας και στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/07/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 097-230754

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 14/08/2020
Τοπική ώρα: 23:59
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/09/2020
Τοπική ώρα: 23:59
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 18/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 18/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: