Υπηρεσίες - 360980-2018

18/08/2018    S158

Ισπανία-Sevilla: Πιλοτικό έργο για ελέγχους ουσιώδους χαρακτήρα των προτύπων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

2018/S 158-360980

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 155-354602)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital Economy
Ταχ. διεύθυνση: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Πόλη: Sevilla
Κωδικός NUTS: ES618 Sevilla
Ταχ. κωδικός: E-41092
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πιλοτικό έργο για ελέγχους ουσιώδους χαρακτήρα των προτύπων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Αριθμός αναφοράς: JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να εκτιμηθεί η σκοπιμότητα ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο ουσιώδους χαρακτήρα για τα πρότυπα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την τεχνική σκοπιμότητα,το πόσο καλύτερη θα μπορούσε να είναι πιθανώς ο έλεγχος και η θεσμική σκοπιμότητα, ποια θεσμικά όργανα θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα σύστημα καλύτερου ελέγχου.

Μεταξύ άλλων στοιχείων, η ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο συγκεκριμένων δοκιμών πρότυπων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με τους εξής στόχους:

(i) προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για την εκτέλεση ελέγχων ουσίας,

(ii) αναζήτηση του καλύτερου οικονομικά αποδοτικού τρόπου,

(iii) μελέτη πολιτικών και νομικών συνεπειών ενός μηχανισμού ελέγχου για τα πρότυπα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και

(iv) προσδιορισμός των πιθανών οφελών και των κινήτρων για τους παίκτες να περάσουν από έναν τέτοιο έλεγχο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/08/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 155-354602

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 06/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 08/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: