Προμήθειες - 365053-2015

17/10/2015    S202    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια λαμπών γραφείου και φωτιστικών δαπέδου για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/S 202-365053

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 31.7.2015, 2015/S 146-268335)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόψη κ. Eva Anglessy, υπηρεσία επίσημης αλληλογραφίας, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Φαξ +352 4303-2650. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dl-achats-logistique@curia.europa.eu


Παρατηρήσεις:

Η διαδικασία κατακύρωσης δηλώθηκε άγονη.

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.