Υπηρεσίες - 37089-2015

03/02/2015    S23    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εκμετάλλευση και ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τμήμα 1 και τμήμα 2

2015/S 023-037089

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών
Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση τεχνολογιών των πληροφοριών
Υπόψη: Μονάδας «Οργάνωση και πόροι πληροφορικής»
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dti-ori@curia.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.curia.europa.eu

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12E, rue Guillaume Kroll, κτίριο Drosbach
1882 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Εκμετάλλευση και ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τμήμα 1 και τμήμα 2.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

Κωδικός NUTS LU

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Εκμετάλλευση και ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Τμήμα 1: εκμετάλλευση των υποδομών πληροφορικής
Τμήμα 2: σχέδια ανάπτυξης των υποδομών πληροφορικής.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

72500000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
Αξία: 26 000 000 EUR
Χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
1. Τμήμα 1: οργάνωση. Στάθμιση 30
2. Τμήμα 1: σχέδιο ποιότητας. Στάθμιση 30
3. Τμήμα 1: σύμβαση επιπέδου υπηρεσιών (SLA - Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης). Στάθμιση 40
4. Τμήμα 2: οργάνωση. Στάθμιση 10
5. Τμήμα 2: σχέδιο ποιότητας (PAQ). Στάθμιση 20
6. Τμήμα 2: σύμβαση επιπέδου υπηρεσιών (SLA - Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης). Στάθμιση 30
7. Τμήμα 2: απαντήσεις στα σενάρια. Στάθμιση 40
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
CJ02/2014.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 102-177715 της 28.5.2014

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: CJ 02/2014 Τμήμα αριθ: 1 - Ονομασία: Εκμετάλλευση των υποδομών πληροφορικής
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
11.12.2014
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 5
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Κοινοπραξία SogHal, εκπροσωπούμενη από την Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Bertrange
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία: 20 000 000 EUR
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 20 000 000 EUR
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: ναι
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους:
Άγνωστο
Σύμβαση αριθ: CJ 02/2014 Τμήμα αριθ: 2 - Ονομασία: Σχέδια ανάπτυξης των υποδομών πληροφορικής
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
11.12.2014
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 4
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Κοινοπραξία SogHal, εκπροσωπούμενη από την Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Bertrange
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία: 6 000 000 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 6 000 000 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: ναι
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους:
Άγνωστο

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Δυνάμει του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, το Δικαστήριο δύναται να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση νέων υπηρεσιών/εργασιών, οι οποίες αφορούν την επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών/εργασιών που ανατέθηκαν στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Θα μπορεί να προσφύγει σε παρόμοια διαδικασία μόνον για περίοδο 3 ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
22.1.2015