Προμήθειες - 377236-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

Αυτή η προκήρυξη ακυρώθηκε από:  444834-2015
27/10/2015    S208    Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Σλοβακία-Μπρατισλάβα: Ξηρά τροφή

2015/S 208-377236

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra
Αριθμός ταυτοποίησης: 30845572
Ταχ. Διεύθυνση: Kutuzovova 8
Πόλη: Bratislava-Nové Mesto
Ταχ. κωδικός: 832 47
Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ministerstvo obrany SR, Akvizičná agentúra, Kutuzovova 8, Bratislava
Υπόψη: Marcela Fedorová
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marcela.fedorova@mil.sk
Τηλέφωνο: +421 960312206
Φαξ: +421 960312528

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.uvo.gov.sk

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15897100, 15100000, 15131000

Περιγραφή
Ξηρά τροφή.
Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος.
Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 11.12.2015 - 09:00
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
11.12.2015 - 09:00
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Άλλη: Slovenský, český.